Universitat de Barcelona

Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració

Criteris formals

Criteris formals per a la presentació del Treball de Fi de Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració

 

ASPECTES GENERALS I EXTENSIÓ DEL TFG

 • El TFG és un treball individual, en format d'estudi de cas o treball de recerca
 • Pot tenir una extensió d'entre 35 i 75 pàgines (sense comptar annexos)
 • Lletra de mida 11 o 12, amb interlineat 1.5
 • El lliurament es realitzarà per via electrònica, en format PDF, a través del Campus Virtual i també s’entregarà al tutor o tutora en format electrònic i/o imprès, depenen del que demani el tutor o tutora.

 

PARTS DEL TREBALL

 • Portada: la portada ha de contenir el títol complet i les dades identificatives de l'autor del treball; la portada ha de ser sòbria, sense coloraines (blanc i negre és suficient).

 • Dedicatòria i/o agraïments (opcional): si es vol, es pot fer un breu comentari d'agraïments, una cita o una dedicatòria.

 • Taula de continguts: la taula de continguts ha de llistar tots els apartats del treball (excepte la portada i la mateixa taula de continguts) i els seus subapartats.

 • Introducció: ha de contenir la motivació científica, social o política del treball: preguntes de recerca, hipòtesis o descripció dels problemes que es volen abordar i la metodologia del treball; l'últim paràgraf de la introducció ha de contenir una brevíssima descripció del contingut dels capítols successius del treball.

 • Cos del treball: la part més extensa del treball; pot comprendre diversos capítols en funció de les necessitats del contingut; per exemple, un capítol de marc teòric, un de discussió metodològica i un de comentari de resultats.

 • Conclusions: les conclusions són una recapitulació; per tant, s'han de recuperar les justificacions teòriques exposades en la introducció (per què el treball és rellevant i què vol abordar) i relacionar-les amb els resultats obtinguts; és important també acabar comentant quins aspectes de la recerca no han quedat resolts o mereixerien ser estudiats en el futur.

 • Bibliografia: ha de contenir totes les referències que s'han utilitzat (i, per tant, citat) durant el treball, seguint un mateix criteri de citació (vegeu l'apartat 3 d'aquest document); pot contenir obres bibliogràfiques, llocs web, legislació o jurisprudència.

 • Annexos: si és necessari, els annexos poden contenir materials que l'autor consideri necessaris per a la completa comprensió del treball, però s'ha d'evitar posar-hi informació innecessària.

 

CRITERIS DE CITACIÓ BIBLIOGRÀFICA

 • Els treballs seguiran el sistema anglosaxó, també anomenat autor-data.
 • Citació dins del text: durant la redacció del treball, quan calgui introduir una cita NO es farà la cita afegint una referència bibliogràfica en nota al peu de pàgina sinó a través del sistema autor-data, que conté, entre parèntesis, el cognom de l'autor o autors, una coma, l'any de publicació, dos punts, i la pàgina o pàgines on es troba la cita. Tanmateix, en la redacció del treball es poden fer servir notes al peu de pàgina per aclarir qüestions que no cal que vagin en el cos del treball. Si dins les notes al peu calen fer cites, s'hi posaran fent servir el sistema autor-data com en el cos del treball. Exemples de citacions:
  • Cita literal: És important tenir en compte que “cal posar atenció per separat als dos aspectes primordials de la democratització: separació del règim autoritari i la constitució d'un règim democràtic” (Przeworski, 1991: 67).
  • Cita literal (amb referència directa a l'autor dins del text): Tal com assenyala Przeworski (1991: 67), “cal posar atenció per separat als dos aspectes primordials de la democratització: separació del règim autoritari i la constitució d'un règim democràtic”.
  • Paràfrasi: Tal com assenyala Przeworski (1991: 67), la distinció entre els processos que posen fi a la dictadura i els que condueixen a l'establiment d'una democràcia mereixen una atenció diferenciada.
  • En la cita entre parèntesi, es posaran els cognoms de fins a dos autors (per exemple, (Almond i Verba, 1963)). Quan  l'obra tingui més de dos autors, es farà servir et al. Després del cognom del primer autor per mostrar que n'hi ha més (per exemple, (Schiffrin et al., 2004)).
 
 • Citació a la bibliografia:
  • Com a criteri general, la bibliografia haurà d'estar ordenada alfabèticament pel cognom dels autors. Per tant, totes les obres se citen primer pel cognom. L'estructura és:
  • Llibres: Cognom, Inicial. (Any): Títol. Subtítol. Ciutat d'edició de l'obra: Editorial.
  • Przeworski, A. (1991): Democracy and the Market. Political and economic reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge (UK): Cambridge University Press.
  • Maravall, J.M. (1981): La política de la transición, 1975-1980. Madrid: Taurus.
  • Articles: Cognom, Inicial. (Any): “Títol. Subtítol”. Nom de la revista Volum (Número): pàgines.
  • Munda, G. (2005): “Measuring sustainability: a multi- criterion framework”. Environment, Development and Sustainability 7(1): 117-134.
  • Fernández-Albertos, J. (2002): “Votar en dos dimensiones: el peso del nacionalismo y la ideología en el comportamiento electoral vasco (1993-2001). Revista Española de Ciencia Política 6: 153-181.
  • Capítols: Cognom, Inicial (de l'autor del capítol). (Any): “Títol i subtítol del capítol”. A: Cognom, Inicials (de l'autor del llibre). (ed./coord., si es tracta d'un llibre col·lectiu). Títol del llibre. Ciutat d'edició: Editorial, p. pàgines.
  • Garry, J. (2001): “The computer coding of political texts”. A: Laver, M. (ed.): Estimating the Policy Positions of Political Actors. New York: Routledge, p. 183-192.
  • Per a la gestió de les cites i la bibliografia, recomanem que us mireu programes com RefWorks o altres, que us faran la vida més fàcil i, sobretot, us asseguraran que el criteri de citació sigui sempre el mateix.
  • Per a més detalls de citació (fonts jurídiques, per exemple), mireu-vos els documents de criteris penjats al Campus Virtual.

 

CRITERIS FORMALS I ESTÈTICS GENERALS

 • No feu servir subratllats en cap part del treball, ni títols ni cos de text.
 • L'únic lloc on es poden fer servir negretes és en els títols dels capítols, apartats i subapartats, que han d'anar numerats (e.g., 1, 1.1, 1.1.1...) i destacats o bé amb negreta o cursiva, amb un cos de lletra més gran (e.g., mida 14). Seguiu el mateix criteri durant tot el treball.
 • Feu servir un registre lingüístic acadèmic i reviseu ortogràficament els treballs.
 • Les pàgines han d'anar numerades (a partir de la Introducció), amb numeració àrab (1, 2, 3...).

 

Comparteix-ho: