Universitat de Barcelona

Grau de Gestió i Administració Pública

Objectius i competències

Objectius

Es pretén que els estudiants adquireixin habilitats i coneixements per ocupar llocs de treball de gestió tècnica. Els objectius es projecten sobre l'àmbit de la gestió econòmica i financera, juridicoadministrativa i de gestió de les persones.

Els objectius del grau de Gestió i Administració Pública són equivalents als de les titulacions d'administració d'empreses, però es refereixen a una realitat objectivament diferent, la de les administracions públiques.

Les administracions controlen i ordenen una part substancial de l'activitat privada, n'incentiven una altra i presten serveis als ciutadans de contingut econòmic, personal, social o territorial.

Es pretén proporcionar coneixements que permetin de gestionar i dirigir organitzacions públiques o parapúbliques des d'una perspectiva professional.
 

Competències

Competències transversals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l'àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques)
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació).


Competències específiques

 • Coneixement dels fonaments del sistema jurídic i el marc constitucional espanyol.
 • Coneixement dels fonaments de l'economia.
 • Coneixement dels fonaments de la ciència política i del sistema polític espanyol.
 • Coneixement dels fonaments de la sociologia i capacitat per aplicar les estratègies d'investigació sociològica.
 • Coneixement de les principals eines de l'estadística i capacitat per aplicar-les a la gestió pública.
 • Coneixement dels aspectes més rellevants de la història política i social contemporània i saber relacionar-los amb el paper actual de les administracions públiques.
 • Capacitat per utilitzar aplicacions informàtiques per a la gestió administrativa i financera.
 • Coneixement de l'organització i funcionament de les administracions públiques, en l'àmbit nacional i de la Unió Europea, des d'una aproximació jurídica, econòmica i política.
 • Capacitat per aplicar els principals instruments i recursos utilitzats en els diferents àmbits de la gestió pública.
 • Capacitat per aplicar el règim jurídic dels diferents àmbits de la gestió juridicoadministrativa.
 • Capacitat per gestionar els aspectes economicofinancers relacionats amb l'activitat de les administracions públiques.
 • Capacitat per aplicar els diferents règims jurídics d'ocupació pública i  per planificar i organitzar les persones que treballen en les administracions públiques o en altres organitzacions.
 • Coneixement de les especificitats de la gestió pública en l'àmbit local.
 • Capacitat per aprofundir en coneixements i tècniques complementaris a la formació general del gestor públic o relatius a àmbits especialitzats de la gestió pública.
Comparteix-ho: