Universitat de Barcelona

Grau de Gestió i Administració Pública

TFG

D’acord amb la normativa general de la Universitat de Barcelona i la Facultat de Dret, el pla d’estudis del grau de Gestió i Administració Pública (GAP) inclou el Treball de Fi de Grau (TFG) entre les matèries obligatòries que cal superar per obtenir el títol acadèmic.

Al grau de GAP, el TFG consisteix en l’elaboració escrita, i posterior exposició oral davant d’un tutor de les conclusions obtingudes, d’un treball original d’aprofundiment sobre un tema relacionat amb els continguts del grau. El tema ha d’haver estat concretat amb el tutor, i el treball no s’identifica amb un treball de recerca inèdit de gran dimensió ni rellevància.

El TFG s’ha de fer amb l’orientació d’un tutor, que ha d’actuar com a dinamitzador i facilitador del procés d’aprenentatge. El tutor orienta l’estudiant en la definició del treball de fi de grau, dins del marc d’una àrea temàtica determinada, en resol dubtes sobre el desenvolupament i vetlla perquè tingui la qualitat científica requerida fent un nombre raonable de revisions del treball escrit. Aquesta tutorització ha de constar com a mínim de quatre sessions, en què alumne i tutor han de discutir l’avenç del treball en les diverses fases d’execució.

L’assignació de tutors es fa a partir de les preferències expressades pels estudiants, les places que ofereix per cada docent i, en cas de conflicte, fent servir la nota mitjana de l’expedient com a criteri determinant.

El projecte finalitzat s’ha de lliurar mitjançant el Campus Virtual en la data establerta al calendari acadèmic. Els estudiants que no dipositin el TFG en el termini establert constaran com a no presentats i no tindran dret a una segona convocatòria.

El tutor determinarà l’hora i el lloc de la presentació de les conclusions, dins del període marcat en el calendari acadèmic.

Si escau, la defensa pública del TFG davant del tribunal, o bé la reavaluació, es faran dins del període marcat en el calendari acadèmic.

El coordinador del TFG del grau de Gestió i Administració Pública és el doctor Marc Viialta Reixach.

Comparteix-ho: