Universitat de Barcelona

Grau de Gestió i Administració Pública

Avaluació

L’avaluació del TFG la fa el tutor, a partir de l’examen de la versió en suport paper del treball i de l’exposició oral de les conclusions de l’estudiant. El tutor ha d’emetre un informe de valoració amb una puntuació que va de 0 a 8.

La còpia, el plagi o altres procediments fraudulents comporta que el treball sigui qualificat amb un 0 (suspens).

Només si el TFG és puntuat amb una qualificació de 8, l’estudiant podrà optar a millorar la nota mitjançant l’exposició i defensa pública del seu treball davant d’un tribunal, del que no podrà formar part el tutor. En cap cas el Tribunal podrà rebaixar la qualificació atorgada pel tutor.

Durant la presentació oral l’estudiant exposa, com a mínim, el plantejament i els objectius, la metodologia emprada, les fonts i els materials utilitzats, l’estat de la qüestió, els resultats obtinguts i les conclusions del TFG.

Per a la defensa, cada estudiant disposa d’un màxim de quinze minuts per a la presentació i d’un màxim de quinze minuts més per respondre les preguntes i els requeriments dels membres del tribunal.

Amb caràcter general l’avaluació dels TFG té en compte, sense oblidar l’acreditació de les competències vinculades al TFG, els aspectes següents:

  • La qualitat científica del contingut del treball (60% de la qualificació final).
  • La qualitat formal del treball escrit, incloent-hi el procés d’elaboració (20% de la qualificació final).
  • La qualitat expositiva oral i la capacitat de debat i de defensa argumental (20% de la qualificació final).

 

Rúbriques orientatives per a l'avaluació del TFG:

 

Els TFG que obtinguin una qualificació igual o superior a 9, i el vistiplau del tribunal avaluador, seran incorporats al Dipòsit Digital de la UB, acompanyats d’un resum científic en anglès elaborat per l’autor.

Respecte de la reavaluació de l’assignatura de Treball de Fi de Grau, el tutor ha de valorar en cada cas si el treball qualificat amb suspens té parts que poden ser resoltes adequadament en un període relativament breu de temps, no superior a 15 dies. Si considera que les deficiències no es poden resoldre en aquest període de temps, es consolida la qualificació de suspens. La reavaluació de les parts indicades la farà íntegrament el tutor.

Comparteix-ho: