Universitat de Barcelona

Grau en Criminologia

Objectius i competències

Objectius

 • Capacitar per a l'anàlisi sistemàtica i la descripció científica dels diversos fenòmens criminals en les societats actuals.
 • Capacitar per conèixer en profunditat els objectius principals de l'anàlisi criminològica: delinqüència, víctimes i controls socials.
 • Formar en l'explicació científica del delicte a partir del coneixement i l'ús de les teories criminològiques avalades empíricament i consensuades científicament.
 • Entrenar per a l'aplicació dels coneixements adquirits en l'anàlisi i la predicció dels riscos delictius en situacions socials i contextuals específiques.
 • Entrenar per a l'ús d'informació científica que permeti d'efectuar propostes eficients de prevenció, control i reducció de fenòmens criminals.
   

Competències

Competències transversals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d’adaptació a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l’àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
 • Capacitat per valorar la importància de la igualtat de gènere.


Competències específiques

 • Capacitat per conèixer  i aplicar la investigació i les teories científiques més rellevants sobre el psiquisme i el comportament humans, que són d'interès per a l'anàlisi del comportament criminal.
 • Capacitat per conèixer i comprendre els drets fonamentals de les persones que són objecte d'un procediment penal, especialment en l'àmbit de la privacitat, la seguretat i la llibertat.
 • Coneixement de les bases conceptuals del dret públic i dels principis estructurals de l'Estat així com de l'estructura i fonament dels sistemes i institucions polítics.
 • Capacitat per adquirir i aplicar coneixements elementals del contingut de la medicina legal i les ciències forenses.
 • Coneixement dels conceptes bàsics de la sociologia, de les principals teories sociològiques i dels principals aspectes i processos de les societats espanyola i catalana.
 • Capacitat per conèixer  i analitzar des d'una perspectiva sociològica els processos de desviació, delinqüència i control, així com els canvis jurídics i els problemes socials.
 • Capacitat per conèixer i comprendre l'estructura i funcionament del sistema d'execució de penes a Espanya i de les mesures alternatives, i també de  l'àmbit de processos de menors.
 • Capacitat per conèixer i comprendre l'estructura de l'administració de justícia en l'àmbit penal, dels operadors i  de l'estructura de les competències de les forces i cossos de seguretat.
 • Coneixement històric i actual de les teories que expliquen la criminalitat, la fenomenologia de la delinqüència en les seves diverses formes i els tipus delictius.
 • Coneixement dels fonaments metodològics i científics de la criminologia i capacitat per usar les tècniques de recollida i anàlisi de dades.
 • Coneixement dels principals factors psicològics relacionats amb les carreres delictives i capacitat per aplicar els instruments que s’usen per a la predicció del risc de violència i delinqüència.
 • Capacitat per analitzar críticament i ponderar en termes científics, ètics i legals la relació de mitjans i finalitats en la prevenció i el tractament de la delinqüència.
 • Coneixement del marc legal de la seguretat pública i privada, de les connexions entre societat, policia i seguretat privada i de la seva planificació i gestió.
 • Capacitat per formular, dissenyar i gestionar projectes legislatius d'intervenció social i de tractament.
 • Capacitat per revisar i sintetitzar informació criminològica per a l'anàlisi pericial d'una situació o un cas específics, i coneixement de la manera en què aquesta anàlisi pot influir en la presa de decisions judicials.
 • Coneixement de la realitat de la delinqüència organitzada (terrorisme, delinqüència d'Estat, professions, drogues i sectes).
   
Comparteix-ho: