Universitat de Barcelona

Grau en Criminologia

Organització i metodologia docent

De forma general, les assignatures s'organitzaran en activitats presencials, activitats de treball dirigit i activitats de treball autònom. Les sessions presencials, que ocuparan un terç del total d'hores de dedicació de l'assignatura, podran dedicar-se a l'exposició per part del professor i el debat amb els estudiants sobre els continguts de la matèria i els problemes que planteja la seva concepció teòrica i la seva aplicació pràctica. Les activitats dirigides es poden utilitzar, així mateix, per al desenvolupament de les activitats que realitzen els estudiants, i per la seva revisió.

El Pla Docent de les assignatures és l'instrument on s'acabaran determinant tant els continguts com la metodologia i els sistemes d'avaluació. En aquest apartat, descrivim de forma general, les metodologies docents que es desenvolupen en el grau, sense perjudici de que en el Pla Docent es puguin detallar de forma més concisa aquestes metodologies.

 • Classes magistrals
 • Classes expositives
 • Conferències
 • Treball en grup
 • Treball escrit
 • Recerca d'informació
 • Estudi de casos
 • Exercicis pràctics
 • Activitats d'aplicació
 • Resolució de problemes
 • Elaboració de projectes
 • Simulació
 • Pràctiques externes
Comparteix-ho: