Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Doble titulació: Dret + Criminologia

Presentació

El doble itinerari de Dret i Criminologia neix amb dosun doble objectius fonamentals: donar resposta a les necessitats formatives més perfiladesespecialitzades d'un segment important de nous estudiants i satisfer una exigència social de formació acadèmica bàsica d'estudis jurídics i criminològics en què els continguts amb un nivell ds’integrinació millor i de maneracontinguts més òptim i interdisciplinàaria.

L’organització temporal prevista per a l’ensenyament permet que a l’estudiant compaginiar les classes i les activitats acadèmiques d'ambdós itinerarisensenyaments i compleixiir els requisits establerts necessaris per a obtenir els títols de Ggrau d'acord amb el que estableixen els respectius plans d'estudis respectius, tot sumant assignatures o crèdits dels tots dos plans.

L’oferta de la doble titulació de Dret i Criminologia proporciona una formació acadèmica teoricopràctica sòlida en dues disciplines de les ciències socials que presenten un grau elevat de complementarietat. En aquesta línia, el pla d'estudis del doble itinerari combina continguts pròpiament jurídics amb altres de psicològics, sociològics, mèdics, estadístics, metodològics, històrics i relatius al camp del treball social. S’ha de destacar la gran experiència de la Universitat de Barcelona en aquestes especialitats no jurídiques, derivada de la constitució, el 1955, del primer Institut de Criminologia d’Espanya.

Les sortides professionals d'aquest grau doble són les pròpies dels dos graus implicats, el de Dret i el de Criminologia, tot i que algunes estan clarament enfortides com a conseqüència del doble itinerari. La realitat professional actual, tant en el sector públic com en el privat, determina la necessitat que els professionals de disciplines diferents treballin de manera conjunta. En l’àmbit públic, l’itinerari doble respon a les necessitats acadèmiques requerides per les diferents oposicions als cossos jurídics i criminològics (per exemple, el de juristes criminòlegs de l’Administració penitenciària). En relació amb el sector privat, l’itinerari doble capacita per treballar, per exemple, en despatxos d'advocats especialitzats en dret penal, equips multidisciplinaris que elaboren models de prevenció de delictes, entitats del tercer sector i consultories altament especialitzades.
Comparteix-ho: