Expert en gestió de recursos humans en el sector públic

Dades generals

 • Títol propi Universitat de Barcelona d’Expert
 • 23 crèdits ECTS
 • Director: Lluís Medir i Joan Mauri

 • Les titulacions oficials que donen accés seran el graus (i les llicenciatures anteriors) de l’àmbit de les ciències jurídiques, polítiques, econòmiques i sociològiques.
 • Igualment serà possible accedir des de qualsevol altra titulació universitària oficial.
 • Cal matricular de manera simultània les assignatures equivalents del màster de gestió pública avançada.

 • Persones que es vulguin incorporar i prestar serveis al sector públic.
 • Persones que ja presten serveis a les administracions públiques o en ens o empreses vinculades, i en empreses que presten serveis a les administracions públiques o exerceixen funcions públiques.
 • Persones interessades en la gestió pública.

 • Adquirir els coneixements per especialitzar-se en tècniques de gestió i administració pública, segons un perfil generalista i interdisciplinari en l’àmbit de la gestió de recursos humans.
 • Capacitar, en l’àmbit de la gestió de recursos humans, per al desenvolupament de les tasques pròpies dels alts funcionaris, directius i categories laborals i cossos superiors de les administracions públiques i del sector públic en general, així com també d'altres organitzacions i empreses que presten serveis al sector públic o exerceixen funcions públiques.

Mòdul 1: Gestió de recursos humans al sector públic (5 crèdits)

1.-Planificació i ordenació de recursos humans. 1.1. Les classes de personal. 1.2. Els instruments de classificació i ordenació de personal. 1.3. La planificació de recursos humans. 1.4. L'oferta pública d'ocupació i accés. 2. Les polítiques de compensació. 2.1.Estructures i polítiques retributives. 2.2. Els sistemes de carrera. 2.3. L'avaluació de l'acompliment. 

 

Mòdul 2: Aspectes clau de la gestió de recursos humans al sector públic (10 crèdits)

L'alumne haurà de cursar les 4 assignatures expressament proposades per aconseguir la totalitat del mòdul. També és possible que amb caràcter excepcional i com alternativa demani al director d'aquest títol d'expert cursar alguna assignatura amb una especial incidència en la gestió de recursos humans del sector públic , de les que s'imparteixen en els diferents mòduls dels títols d'expert en organització i règim jurídic de les AAPP; expert en gestió financera i pressupostària de els AAPP i expert en polítiques públiques i direcció pública. Per fer-ho caldrà en tot cas la conformitat dels directors dels esmentats títols d'expert.

 

Relacions col·lectives en el sector públic (2,5 crèdits)

Constitució, llibertat sindical i negociació col·lectiva a la funció pública. L'àmbit material de la negociació col·lectiva a la funció pública. Estructura i subjectes de la negociació. Naturalesa, vigència i aplicació dels pactes i acords. El conflicte col·lectiu i la seva gestió en el sector públic.

 

Gestió de competències professionals (2,5 crèdits)

Anàlisi, descripció i valoració de llocs. Elaboració de perfils, selecció, formació i desenvolupament dels recursos humans. Gestió per competències, gestió de acompliments i rendiments.

 

Racionalització i gestió de personal en el sector públic (2,5 crèdits)

Racionalització del sector públic i polítiques de personal. L'adaptació de les condicions de treball en el sector públic. Reordenació de competències/estructures i redimensionament d'efectius. Exteriorització/interiorització d'activitats i redimensionament d'efectius.

 

Política i direcció en el sector públic (2,5 crèdits)

L'alta administració: entre la confiança, l'eficàcia i la imparcialitat. El personal eventual com a personal de confiança i assessorament especial. Els tipus i els règims jurídics dels alts càrrecs i dels llocs de direcció pública. Els mètodes de designació i cessament dels alts càrrecs i els llocs de direcció pública. Política i ètica en l'exercici dels alts càrrecs i llocs de direcció pública.

 

Mòdul 3 : Matèries optatives i pràctiques externes (5 crèdits)

L'estudiant haurà d'escollir 5 crèdits entre les assignatures que es proposen dels tres blocs següents:

Primer bloc: Una de les tres assignatures de matèries transversals vinculades 
Aprofundiment en el dret administratiu ( 5 crèdits)
Disseny i Anàlisi de Polítiques Públiques (5 crèdits)
Gestió financera(5 crèdits)
Segon bloc: Pràctiques externes (5 crèdits)
Tercer bloc: Assignatures vinculades amb la matèria de gestió dels recursos humans del sector públic (5 crèdits)

 

MÒDUL 4: Informe final (3 crèdits)

L'estudiant haurà de realitzar un treball de síntesi tutoritzat.

Àmbit gestió de recursos humans en el sector públic

Joan Mauri 
Josep Aldomà 
Joan Xirau
Fernando Curioso

 

Àmbit organització i règim jurídic de les administracions públiques 

Joaquín Tornos 
Tomàs Font
Alfredo Galán 
Alexandre Peñalver
Domènec Sibina
Xavier Bernadí
Francesc Xavier Padros 
Ferran Farriol

 

Àmbit polítiques públiques i direcció pública

Jaume Magre
Lluis Medir Tejado
Esther Pano Puey
Anna Tarrach
Antoni Fernández 
Antoni Pérez
Jose Luis Martinez-Alonso 

 

Àmbit gestió financera i pressupostària de les administracions públiques

Daniel Montolio
Salvador Illa Roca
Antonio Muñoz 
Daniel Mas
Jordi Baños
Antoni Mora
Marta Espasa

 • Olga Hierro
  Telèfon de contacte: 934 037 691
  Adreça electrònica: mmuu.dret@ub.edu
   
 • Juan Antonio Mas
  Telèfon de contacte: 934 020 129
  Adreça electrònica: propis.dret@ub.edu

Comparteix-ho: