Informació bàsica sobre l'accés i admissió al programa de doctorat

El programa de doctorat en Dret i Ciència política de la UB es regeix per allò que es disposa al RD 99/2011, per la Normativa de doctorat de la UB i per les disposicions específiques aprovades per la Comissió acadèmica del programa de doctorat.

Els requisits d’accés són els previstos amb caràcter general per a aquest tipus d’estudis per la UB. Així  mateix, els requisits específics d’admissió per aquest programa de doctorat són els establerts en els criteris d'admissió / admission criteria.

La Comissió acadèmica del programa de doctorat exigeix de les persones candidates la següent documentació:

  1. Carta de recomanació, subscrita per un professor o una professora del programa, que formi part de  les línies d’investigació del mateix. Tal com indica la normativa de doctorat, per a realitzar la tesi doctoral la persona candidata ha de tenir una direcció i una tutoria de tesi: la persona tutora ha de formar part del claustre de professorat del programa, i ha d’haver dirigit ja, almenys, una tesi doctoral; la direcció pot ser la mateixa persona que és tutora o bé un altre doctor/a amb investigació acreditada -que s’haurà d’identificar, adjuntant el seu CV en el cas que no sigui personal acadèmic de la UB-. En ambdós casos, tant si la direcció i la tutoria són la mateixa persona, o bé si són persones diferents, són directament les persones candidates les que hauran d’obtenir la carta de recomanació, contactant amb el professorat corresponent

  2. Carta de motivació (d’extensió no superior a un foli) en la que s’hi concreti l’àmbit i objectiu genèric del projecte d’investigació que es pretén formular i dur a terme; la justificació tant de la competència, como de la disponibilitat de temps i recursos, de la persona candidata; i els motius professionals i/o personals que la duen a emprendre’l en aquest programa de doctorat.

  3. Coneixement d’un idioma d’entre els habituals d’ús científic, diferent dels oficials a Catalunya, que haurà d’acreditar-se davant del professor o de la professora que avali el seu projecte de tesi.

  4. Suficiència investigadora acreditada d’acord amb els requisits previstos al programa.

Al final del primer curs de doctorat, entre els mesos de maig i juny, es convocarà al la persona doctoranda a una sessió de seminari d’investigació, en la línia en la qual estigui adscrita, perquè defensi en públic el seu projecte d’investigació. La seva aprovació és competència de la Comissió Acadèmica del programa i s’ha de sol·licitar presentant l’imprès corresponent a la Secretaria abans del 15 de juny.

La durada màxima és de tres cursos acadèmics a temps complert (cinc si es cursa en dedicació parcial), més un any de pròrroga ordinària i un altre any (dos, en cas de dedicació parcial) de pròrroga extraordinària. El més habitual, doncs, és dedicar a l’elaboració de la tesi entre 4 i 5 anys, en dedicació completa, o entre 6 i 8, en dedicació a temps parcial. Les persones candidates que compatibilitzen el seguiment del programa amb altres tasques professionals, el més normal és que optin per matricular-se en règim de dedicació parcial. La normativa del programa preveu que es pugui sol·licitar a la Comissió acadèmica del programa una baixa temporal d’un any –per raons justificades- amb anterioritat a l’inici del curs acadèmic. Un cop esgotats els terminis no és possible ser admès un altre cop al mateix programa al qual ja s’ha estat matriculat.

Cada curs s’ha de formalitzar la matrícula, d’acord amb el calendari de la UB i les taxes acadèmiques aprovades per la Generalitat de Catalunya. Tant el govern d’Espanya, com el de la Generalitat de Catalunya i la pròpia Universitat de Barcelona, ofereixen programes de beques de doctorat gestionades per l’Oficina de Beques de la UB, a la quals les persones candidates s’hi poden dirigir per obtenir informació.

La Comissió acadèmica del programa de doctorat admet nou alumnat cada curs acadèmic en un únic període. A tal efecte, la persona candidata ha de presentar tota la documentació a través de l'aplicació informàtica

A la pàgina web del programa l’alumnat té a la seva disposició tant la normativa espanyola pròpia d’aquests estudis, el Real Decreto 99/2011, com la Normativa Reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, i l’específica del programa. És important que, un cop admesa, la persona  faci una lectura acurada d’aquesta normativa, tenint en compte cada fase particular del desenvolupament del seu projecte de tesi: per exemple, l’obtenció de la menció internacional requereix l’autorització prèvia de la Comissió acadèmica per fer les estades d’investigació, que en conjunt han de tenir una durada mínima de tres mesos.

Per a qualsevol dubte administratiu pel que fa a l’accés o admissió al programa, els candidats s’han de dirigir personalment en horari d’atenció al públic, per correu electrònic, o, excepcionalment per telèfon, al personal de la Secretaria responsable del programa de doctorat. Per a les qüestions acadèmiques es poden dirigir al professorat que avali el seu projecte de tesi i, si fos necessari, a la coordinació del programa.

 In English: General information about the doctoral programme