Presentació

El marc VSMA engloba els processos d’avaluació per al disseny, la gestió i la millora continuada de les titulacions. El SAIQU-Dret disposa de diversos processos de qualitat que regulen el marc VSMA per garantir-ne la qualitat i alhora atendre els requeriments normatius.

El marc VSMA s’inicia amb la verificació, en la que s’avalua de forma externa la proposta de la nova titulació a implantar. Un cop verificada, els responsables de la titulació fan un seguiment de les titulacions de forma periòdica i sistemàtica. Fruit del seguiment, es poden proposar modificacions que podran ser no substancials, que representen canvis menors, o modificacions substancials que afecten de forma més estructural a la titulació i que requereixen d’una avaluació externa. Per últim, les titulacions han de sotmetre’s a un procés d’acreditació en el que un comitè d’avaluació externa avalua el desenvolupament dels programes formatius a partir de la valoració de l’autoinforme i d’una visita externa.

Comparteix-ho:

segell saiqu dret