Universitat de Barcelona

Màster en Direcció Estratègica de Seguretat

Organització i metodologia docent

De forma general, les assignatures s'organitzaran en activitats presencials, activitats de treball dirigit i activitats de treball autònom. Les sessions presencials, que ocuparan un terç del total d'hores de dedicació de l'assignatura, podran dedicar-se a l'exposició per part del professor i el debat amb els estudiants sobre els continguts de la matèria i els problemes que planteja la seva concepció teòrica i la seva aplicació pràctica. Les activitats dirigides es poden utilitzar, així mateix, per al desenvolupament de les activitats que realitzen els estudiants, i per la seva revisió.

Especialment, totes les assignatures atendran també a l'exercici i assoliment de les competències bàsiques i generals del títol, a més de les de caràcter específic.

En el pla docent, s'especificarà de forma més detallada les metodologies d'ensenyament i aprenentatge a desenvolupar en cadascuna de les assignatures. A continuació s'indiquen, de forma genèrica, les metodologies que s'apliquen a les matèries definides en el màster:

 • Classes magistrals i classes expositives
 • Col·loquis
 • Conferències
 • Debat dirigit
 • Roda d'intervencions
 • Seminaris
 • Treball en grup
 • Treball escrit
 • Activitats d'aplicació
 • Resolució de problemes
 • Realització carpeta aprenentatge
 • Recerca d'informació
 • Elaboració de projectes
 • Estudi de casos
 • Simulació
 • Visites
Comparteix-ho: