Universitat de Barcelona

Màster en Direcció Estratègica de Seguretat

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster està pensat per a estudiants que tinguin interès, des de molt diverses facetes, per la seguretat. Per això, sembla obvi que el públic natural siguin els graduats en seguretat, que poden trobar en aquest títol el descobriment del lideratge i la planificació estratègica, així com un reforçament metodològic i continguts més avançats quant a les diferents seguretats tractades en els esments. Aquest, però, no és l’únic públic potencial. Per la transversalitat de la temàtica és un màster especialment idoni per a estudiants de qualsevol àmbit de les ciències socials: titulats superiors en dret, gestió i administració pública, criminologia, sociologia, antropologia, administració i direcció empreses, ciència política i de l'administració, psicologia social. Igualment, es tracta d'uns estudis que han de resultar interessants per a professionals de l'àmbit de la seguretat que estiguin assumint o vulguin assumir responsabilitats directives o de comandament en les seves organitzacions, o que en vulguin aprofundir el coneixement.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

La Comissió de Coordinació del màster com a comitè d'admissions pot, amb caràcter excepcional, valorar l'accés d'estudiants amb una titulació que permeti l'accés a un màster oficial universitari però sense contingut de l'àmbit de les ciències socials o jurídiques ni d’ensenyaments tècnics vinculats a emergències (com ara enginyeries i altres ensenyaments esmentats més amunt), i que acreditin una trajectòria professional de tres anys en algun dels cossos professionals dedicats completament a la seguretat (bombers; policies locals, autonòmics o estatals; protecció civil; agents rurals; sales de control d'emergències, i militars).

Així mateix, hi poden accedir els estudiants amb títols equivalents obtinguts en sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior, sense necessitat de l'homologació, després que la universitat hagi comprovat que el nivell de formació és equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implica, en cap cas, l'homologació del títol previ de l’estudiant, ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
Comparteix-ho: