Universitat de Barcelona

Màster en Direcció Estratègica de Seguretat

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen obtinguts prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional. Això es regula en les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB.

La Comissió de coordinació del màster analitzarà cas per cas el perfil professional i l'expedient i formació acadèmica de l'estudiant i valorarà de forma personalitzada, amb les evidències subministrades, que assignatures de les sol·licitades és coherent que li siguin reconegudes. Preferentment, podran ser reconegudes assignatures de les matèries optatives, encara que no s'excloguin altres reconeixements.

Quant als criteris que s'apliquen al reconeixement de l'experiència laboral i professional per al màster, es limiten a l'assignatura optativa de Pràctiques Externes de 3 crèdits *ECTS.

Els perfils que poden sol·licitar aquest reconeixement són fonamentalment aquells que corresponen amb treballa- dauris/as del sector públic i/o privat en l'àmbit de la seguretat que puguin acreditar almenys un any en llocs de responsabilitat directiva o amb responsabilitats de planificació. Encara que el seu rang professional no sigui de prefectura, es podran reconèixer quan es valori que les funcions professionals desenvolupades són equivalents. Per a aquest motiu es requerirà al o a la estudiant que se certifiquin les funcions desenvolupades en el lloc laboral. I, entre aquests paràmetres la Comissió de coordinació del màster estudia i valora el cas concret perquè la diversitat és enorme.

  • Reconeixement de crèdits cursats en títols propis: màxim 9 crèdits
  • Reconeixement de crèdits cursats per acreditació de experiència laboral i professional: màxim 3 crèdits
Comparteix-ho: