Universitat de Barcelona

Màster d'Advocacia

Objectius i competències

Objectius

El màster pretén acomplir el requeriment de la Llei 34/2006 sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals. Aquesta Llei imposa que els graduats en Dret que vulguin obtenir el títol professional d'advocat hagin superat un curs de formació específica com a pas previ a una prova estatal que permet accedir a l'exercici de la professió. En conseqüència, els objectius d'aprenentatge, l'enfocament metodològic i els continguts del màster els determinen les característiques de la prova esmentada.
Un altre objectiu és oferir una formació sòlida, completa, acadèmica i eminentment pràctica destinada a professionals en exercici que vulguin renovar coneixements i exercitar habilitats, és a dir, reciclar-se professionalment.
En definitiva, l'objectiu és oferir una formació avançada i específica per a l'exercici professional i, sobretot, preparar per superar la prova d'aptitud professional que permet l'accés a la professió d'advocat. És per això que organitzen conjuntament el màster la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Competències

Competències generals:
  • Adquirir i integrar els coneixements que permeten formular judicis a partir d'una informació, per tal d'aplicar aquests coneixements i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i de comunicar les conclusions i els coneixements en què es basen.
  • Desenvolupar habilitats interpersonals que facilitin l'exercici de la professió d'advocat i que permetin dur a terme treballs professionals en equip.


Competències específiques:
  • Adquirir, comprendre i desenvolupar habilitats que permetin aplicar els coneixements adquirits a la defensa jurisdiccional (nacional i internacional) o a través de mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
  • Adquirir habilitats d'elecció de l'estratègia de defensa dels interessos del client en les funcions d'assessorament.
  • Conèixer tècniques per establir els fets en els procediments.
  • Conèixer els drets i deures deontològics de l'advocat.
  • Conèixer les responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional i el funcionament de l'assistència jurídica gratuïta.
  • Saber identificar conflictes d'interessos i les tècniques per a la seva resolució, així com l'abast del secret professional i la confidencialitat.
  • Conèixer l'entorn jurídic, organitzatiu i de planificació de recursos, de gestió i comercial de la professió d'advocat i desenvolupar destreses d'eficiència en el treball.
  • Saber aplicar els procediments de determinació, facturació i liquidació d'honoraris i despeses associats a l'activitat professional.
Comparteix-ho: