Universitat de Barcelona

Màster d'Advocacia

Avaluació

Avaluació - Curs 2020-2021

Primer semestre:

Inici: 25 de gener de 2021

Finalització: 19 de febrer de 2021

 

Segon semestre:

Inici: 7 de juny de 2021

Finalització: 2 de juliol de 2021

 

Els criteris d'avaluació estan detallats, per a cada assignatura, al seu Pla Docent

Avaluació única

L'alumnat que vulgui acollir-se a l'avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit, mitjançant l'imprès disponible a aquests efectes, que haurà de lliurar al professorat de l'assignatura. 

El termini per sol·licitar l'avaluació única és d'un mes, a comptar des de l'inici de la docència, en el cas d'assignatures quadrimestrals. Quan es tracti d'assignatures de més curta durada, el termini és de dues setmanes des de la data d'inici de la docència.

Comparteix-ho: