Universitat de Barcelona

Màster d'Advocacia

Preinscripció

Calendari de preinscripció

De l'1 de març al 7 de maig de 2021 (ambdós inclosos).
Resolució: 20 de maig.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

  • El criteri de selecció per obtenir una plaça per cursar el màster és l'expedient acadèmic del grau expressat en dos decimals. L'expedient acadèmic és el corresponent al grau (o, si s'escau, a la llicenciatura) o, en el cas de pregraduats, la nota fins al primer semestre, és a dir, la mitjana a la data de la preinscripció.


  • S'estableixen les franges de puntuació següents: de 5 a 5,99; de 6 a 6,99; de 7 a 7,99; de 8 a 8,99, i de 9 a 10. Per tant, una qualificació mitjana a l'expedient de 7,2 correspon a la franja del 7 al 7,99.


  • L'estudiant titulat a la Universitat de Barcelona té prioritat per davant d'estudiants titulats en altres universitats dins una mateixa franja de qualificacions. Per tant, si l'estudiant no UB té un 7,4 i l'estudiant UB té un 7,2, l'estudiant UB ocupa un lloc prioritari a la llista d'aspirants. Per contra, l'estudiant no UB amb un 8 té prioritat sobre l'estudiant UB amb un 7,99, perquè són a franges diferents.


  • Si persisteix la igualtat entre estudiants candidats (dos o més estudiants de la UB amb la mateixa qualificació decimal), cal fer una entrevista personal amb la coordinadora del màster. A més a més, en aquests casos també s'ha de tenir en compte el currículum i es presta una atenció especial a altres possibles formacions vinculades a la professió, al coneixement de llengües i a les activitats professionals.


  • En cas d'igualtat entre estudiants candidats, té prioritat en qualsevol cas qui acrediti un grau de discapacitat superior al 33 %.

Procediment de resolució


  • Resolució: 20 de maig de 2020Es tindrà en compte la documentació que hagi estat presentada fins al dia 8 de maig.Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: