Universitat de Barcelona

Màster d'Advocacia

Treball final de màster

EL TFM

El pla d’estudis del màster de l’Advocacia preveu, amb caràcter obligatori, 6 crèdits de Treball de Fi de Màster que consisteix en la presentació i defensa oral d’un dictamen jurídic sobre un cas concret.

Per a la realització del TFM, cada estudiant tindrà assignat un tutor acadèmic expert en la matèria o àmbit d’interès en que es desenvoluparà el treball. El tutor acadèmic orientarà a l’estudiant en la definició del treball i en farà el seguiment durant tot el procés de desenvolupament.

Podeu trobar la informació del Treball Final de Màster d'Advocacia en les bases establertes al seu Pla Docent i a la corresponent Guia Docent.

 

CALENDARI CURS 2020-2021

Avaluació

  • Data d’entrega al tutor: 23 de desembre de 2020

  • Data d’emissió de l’autorització del tutor per defensar el TFM: 11 de gener de 2021

  • Data de dipòsit i entrega del TFM: 15 de gener de 2021.

S’haurà de dipositar el TFM al Campus Virtual mitjançant l’enllaç habilitat a l’apartat que correspongui a la secció encarregada de tutoritzar el TFM. En la mateixa data, s’hauran de dipositar tres còpies escrites del treball a l’Escola de Postgraus en horari de 9’30 a 13’30 hores i de 16 a 18 hores.

  • Dates de defensa oral del TFM: del 25 al 29 de gener de 2021.

Els horaris individualitzats de defensa del TFM així com la composició de les Comissions avaludadores es publicaran al campus virtual una vegada finalitzat el termini de dipòsit.

  • Data prevista de publicació de qualificacions del TFM: 1 de febrer de 2021

 

Reavaluació

  • Data d’entrega al tutor: 12 de febrer de 2021

  • Data d’emissió de l’autorització del tutor per defensar el TFM: 16 de febrer de 2021

  • Data de dipòsit i entrega del TFM: 18 de febrer de 2021.

S’haurà de dipositar el TFM al Campus Virtual mitjançant l’enllaç habilitat a l’apartat que correspongui a la secció encarregada de tutoritzar el TFM. En la mateixa data, s’hauran de dipositar tres còpies escrites del treball a l’Escola de Postgraus en horari de 9’30 a 13’30 hores i de 16 a 18 hores.

  • Dates de defensa oral del TFM: del 22 al 26 de febrer de 2021.

Els horaris individualitzats de defensa del TFM així com la composició de les Comissions avaludadores es publicaran al campus virtual una vegada finalitzat el termini de dipòsit.

  • Data prevista de publicació de qualificacions del TFM: 26 de febrer de 2021

AVALUACIÓ

NORMATIVA

DIPÒSIT DIGITAL

El Dipòsit Digital de la UB recull les publicacions digitals en accés obert derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària.

Tal com disposa l’article 11 de la Normativa reguladora dels treballs de fi de màster de la Facultat de Dret , quan el TFM sigui avaluat amb una qualificació igual o superior a 9 se’n podrà incorporar una còpia en format digital al repositori institucional de la Universitat de Barcelona d’accés obert.

Accés als TFM publicats del màster d'Advocacia

Comparteix-ho: