Universitat de Barcelona

Màster d'Anàlisi Política i Assessoria Institucional

Objectius i competències
Objectius
El Màster d'Anàlisi Política i Assessoria Institucional té per objectiu proporcionar a estudiants i professionals de diferents àmbits els coneixements teòrics i metodològics necessaris per analitzar la realitat política i desenvolupar tasques de recerca politològica, ja sigui per aplicar-los a l'àmbit professional (tasques de consultoria i assessorament) o acadèmic (realització d'estudis de doctorat).

Els estudiants coneixeran els diferents enfocaments teòrics des dels quals poden abordar-se tant l'acció pública i la problemàtica política i administrativa com les variables i procediments analítics que en permeten l'estudi empíric.
Competències
Competències generals:

- Compromís ètic (capacitat de crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
- Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (anàlisi, síntesi, iniciativa i treball en equip).
- Capacitat comunicativa (expressió oral i escrita, domini del llenguatge especialitzat).
- Capacitat de tenir en compteels valors democràtics (pluralisme, igualtat de gènere, sostenibilitat).

Competències específiques:

- Capacitat per disposar de tècniques, procediments i instruments d'anàlisi de l'acció pública.
- Capacitat per desenvolupar una mentalitat analítica i investigadora.
- Capacitat per dominar les diferents formes de presentar les investigacions.
- Capacitat per conèixer les diferents escoles i aproximacions epistemològiques i metodològiques que constitueixen la ciència política.
- Capacitat per raonar críticament davant els problemes polítics i socials de l'acció pública.
- Capacitat per distingir el nivell normatiu i el nivell empíric de la reflexió politològica, i capacitat per utilitzar-los de manera adequada al problema plantejat.
- Capacitat per reflexionar amb perspectiva estratègica o anticipant.
- Capacitat per comprendre i avaluar les polítiques públiques en termes de rendiment i eficiència.
- Capacitat per organitzar dades, teories i mètodes per dur a terme una investigació pròpia o en equip.
- Capacitat per conèixer diferents formes d'organització de la informació en les institucions públiques.
- Capacitat per reforçar el compromís ètic i deontològic derivat de la doble posició d'investigador i ciutadà.
Comparteix-ho: