Universitat de Barcelona

Màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional

Organització i metodologia docent

De forma general, les assignatures s'organitzaran en activitats presencials, activitats de treball dirigit i activitats de treball autònom. Les sessions presencials, que ocuparan un terç del total d'hores de dedicació de l'assignatura, podran dedicar-se a l'exposició per part del professor i el debat amb els estudiants sobre els continguts de la matèria i els problemes que planteja la seva concepció teòrica i la seva aplicació pràctica. Les activitats dirigides es poden utilitzar, així mateix, per al desenvolupament de les activitats que realitzen els estudiants, i per a la seva revisió.

El Pla Docent de les assignatures és l'instrument on s'acabaran determinant tant els continguts com la metodologia i els sistemes d'avaluació. En aquest apartat descrivim, de forma general les metodologies docents que es desenvolupen en el màster, sense perjudici que en el Pla docent es puguin detallar de forma més concisa aquestes metodologies.

 • Classes magistrals

 • Classes expositives

 • Col·loquis

 • Conferències

 • Debat dirigit

 • Seminari

 • Treball en grup

 • Treball escrit

 • Recerca d'informació

 • Estudi de casos

 • Exercicis pràctics

Comparteix-ho: