Universitat de Barcelona

Màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster es dirigeix de manera prioritària als llicenciats i graduats en Ciència Política i de l'Administració. Habitualment, també admet estudiants de Ciències Socials i, excepcionalment. Jurídiques. Es considerarà la possibilitat que persones amb altres titulacions, amb motiu del seu currículum professional, puguin ingressar al màster una vegada complertes les exigències acadèmiques d'anivellament corresponents. Els futurs estudiants han de tenir interès pels assumptes públics, capacitat per a la investigació, voluntat de treball, capacitat analítica i esperit crític.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Els criteris d'accés legals estan definits al Reial decret 1393/2007. Es requereix un títol universitari oficial espanyol o un d'expedit per una institució de l'espai europeu d'educació superior. Així mateix, es preveuen les condicions d'accés per a estudiants procedents de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior. Tenen accés al màster els llicenciats o graduats en Ciència Política i de l'Administració i en Sociologia. Per a aquests no es requereix cap requisit especial d'accés. S'hi poden matricular també els llicenciats o graduats en qualsevol títol de ciències socials i jurídiques, amb els requisits que es determinen més avall (criteris de selecció). Molt excepcionalment, si ho accepta la Comissió d'Admissions, també s'hi podran inscriure els llicenciats o graduats en altres àrees que puguin aportar un currículum acadèmic o professional que aconselli la realització del màster.
Comparteix-ho: