Universitat de Barcelona

Màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 18 de febrer al 17 de juny del 2022.

Resolucions: 31 de març i 30 de juny de 2022.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds d'admissió és la Comissió Coordinadora del màster.
  • En cas que la demanda d'inscripcions superi l'oferta de places, tenen prioritat els titulats en Ciència Política i de l'Administració per davant dels titulats en Sociologia i, finalment, de la resta de titulats en ciències socials i jurídiques.

  • En cas que el criteri anterior no sigui suficient, es té en compte la mitjana ponderada de l'expedient per establir la prelació.

  • Els estudiants que procedeixen d'altres estudis de ciències socials i jurídiques han de fer complements de formació anivelladors.

  • La Comissió d'Admissions ha d'assenyalar els suports específics que han de rebre els estudiants en situacions derivades de discapacitat perquè puguin cursar amb normalitat els estudis. S'han de seguir els protocols de caràcter general ja establerts per la UB (convenis amb l'ONCE, assistència personal, etc.). S'han de reforçar els procediments de tutela individual.

Procediment de resolució

Per a cada resolució es tindrà en compte la documentació que hagi estat presentada en els terminis establerts.

Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: