Universitat de Barcelona

Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal

Objectius i competències

Objectius

Aquest màster vol donar una resposta als professionals que, en el dia a dia, volen utilitzar la metodologia científica de la criminologia per donar resposta al delicte, a les seves causes, a la seva prevenció i a les alternatives en la lluita social contra aquest fenomen. Amb aquest màster, enfocat des de la perspectiva dels ensenyaments de les ciències jurídiques i socials avançades, el sistema universitari aporta un instrument de docència superior que canalitza i sistematitza les preocupacions, inquietuds i necessitats dels professionals de la criminologia i de la política criminal.
Així mateix, des de l'àmbit universitari s'han de poder dissenyar i desenvolupar nous instruments per a la criminologia, molt especialment des de la perspectiva de la sociologia juridicopenal, que posteriorment es puguin posar en pràctica sense problemes, i també instruments intel·lectuals capaços d'incidir en la realitat. Per això aquest màster motiva joves llicenciats i graduats en Criminologia o altres ciències socials afins en els àmbits de la recerca científica.
En definitiva, es pretén fomentar especialment entre els recent llicenciats i graduats l'interès per la recerca científica, ja que això permet fer progressar la criminologia com a disciplina científica autònoma en el nostre sistema universitari. Així mateix, aquests estudis afavoreixen una progressió qualitativament avançada dels coneixements dels professionals més atents i interessats, que podran posar en pràctica aquests coneixements en el dia a dia.

Competències

Competències bàsiques:
  • Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
  • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques que estan vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.
  • Comunicar de manera clara i sense ambigüitats les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats.


Competències específiques:
  • Analitzar de manera multidisciplinària les causes, els factors i les conseqüències de les problemàtiques delinqüencials.
  • Diagnosticar, pronosticar i fer intervencions reactives i preventives amb delinqüents, víctimes i comunitats.
  • Dissenyar, implementar, analitzar i avaluar programes de detecció i prevenció de la delinqüència.
  • Analitzar, planificar i gestionar organitzacions i institucions penals i de seguretat.
  • Identificar i analitzar els diferents plantejaments sociohistòrics i epistemològics dels problemes socials i penals.
  • Desenvolupar habilitats per resoldre conflictes de caràcter social i de convivència.
  • Distingir els diversos ordres normatius (jurídics, religiosos, ètics i socials).
Comparteix-ho: