Universitat de Barcelona

Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil d'ingrés recomanat al màster és el d'estudiants i professionals amb especial interès en la recerca i en aprofundir en temes criminològics, sociojurídics i politicocriminals, amb formació prèvia en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques i voluntat de continuar cursant estudis posteriors. És recomanable saber anglès, ja que una part significativa de la bibliografia està publicada en aquesta llengua.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

No hi ha requisits específics.
Comparteix-ho: