Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Jurídics Avançats

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster d'Estudis Jurídics Avançats és oferir uns estudis oficials de dret orientats a la recerca jurídica i a l'actualització de coneixements en els àmbits més rellevants i innovadors. En aquest sentit, s'adreça a tres segments diferents de població: graduats o llicenciats en disciplines relacionades amb el món jurídic; operadors jurídics amb experiència professional (com ara advocats, fiscals, jutges, assessors, funcionaris de l'àmbit jurídic o investigadors en aquest camp, i finalment persones interessades a elaborar una tesi doctoral o un treball de recerca jurídica, entre les quals hi ha les que tenen una vocació professional de tipus universitari.

En aquest context, el màster d'Estudis Jurídics Avançats es planteja, com a objectiu prioritari, oferir una formació transversal sòlida als estudiants i especialitzar-los en les diferents disciplines del dret, analitzant en profunditat temes de la màxima actualitat jurídica. En aquest sentit, el temari tractat en cada especialitat coincideix en bona part amb el que aborden les múltiples i reconegudes recerques del professorat que imparteix docència en el màster.

Competències

 • Tenir ben interioritzats els coneixements que permeten, en un context de recerca, ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees.

 • Aplicar els coneixements adquirits sobre resolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dins contextos més amplis (o multidisciplinaris).

 • Enfrontar-se a la complexitat d'aplicar els coneixements propis per formular judicis a partir d'informacions, incompletes o limitades, que incloguin reflexions sobre responsabilitats socials i ètiques.

 • Comunicar coneixements, teories i conclusions a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.

 • Desenvolupar una mentalitat analítica i investigadora per dissenyar i conduir una recerca jurídica.

 • Proposar criteris per a l'aplicació de les normes jurídiques.

 • Aplicar sistemes de protecció públics i privats que cobreixin situacions d'insuficiència o de dependència.

 • Avaluar els conflictes competencials entre ens territorials de l'Estat autonòmic espanyol.

 • Emprendre investigacions sobre els límits de la intervenció de l'Estat en l'autonomia privada.

 • Valorar i aplicar l'impacte de la dimensió normativa europea i internacional en l'ordenament intern.
Comparteix-ho: