Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Jurídics Avançats

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil d'accés està directament relacionat amb la formació investigadora i d'actualització jurídica pròpia del màster d'Estudis Jurídics Avançats. Els tres grups d'estudiants als quals s'adreça el màster són els següents.

  • En primer lloc, llicenciats o graduats en Dret o disciplines afins que vulguin una major especialització o aprofundiment en ciències jurídiques.

  • En segon lloc, operadors jurídics que vulguin un aprofundiment o actualització dels coneixements jurídics (com ara advocats, fiscals, jutges, assessors, funcionaris de l'àmbit jurídic o investigadors en aquesta matèria). Es tracta de persones que ja desenvolupen una activitat professional, però que volen complementar o actualitzar coneixements en els diferents camps del dret.

  • Finalment, persones que vulguin dur a terme una tesi doctoral o una recerca jurídica i, dins aquest grup, aquelles que vulguin desenvolupar una carrera professional universitària.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Poden accedir al màster els estudiants que disposin del títol de grau, llicenciatura o diplomatura (o equivalent) de Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals, Criminologia, Administració i Direcció d'Empreses, Sociologia o Economia.

En el cas de candidats amb una titulació oficial universitària que no coincideixi amb les anteriors, la Comissió Coordinadora del Màster en decideix l'accés a partir de la valoració del currículum acadèmic i l'experiència professional en l'àmbit del dret.
Comparteix-ho: