Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Jurídics Avançats

Treball final de màster

Podeu trobar la informació del Treball Final de Màster en les bases establertes al seu Pla Docent.

AVALUACIÓ

NORMATIVA

DIPÒSIT DIGITAL

El Dipòsit Digital de la UB recull les publicacions digitals en accés obert derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària.

Tal com disposa l’article 11 de la Normativa reguladora dels treballs de fi de màster de la Facultat de Dret , quan el TFM sigui avaluat amb una qualificació igual o superior a 9 se’n podrà incorporar una còpia en format digital al repositori institucional de la Universitat de Barcelona d’accés obert.

Accés als TFM publicats del màster d’Estudis Jurídics Avançats

BIBLIOGRAFIA

 • TFM

  - MIRÓN, J.A. (2013): Guía para la elaboración de trabajos científicos: grado, màster y postgrado. Salamanca: Gráficas Lope. ISBN 9788461644292.

  - FONDEVILA, J.F.; ARRIAGA, J.L. (20013): El trabajo de fin de grado en ciencias sociales y jurídicas: guía metodológica. Madrid : Ediciones Internacionales Universitarias, 2013. ISBN 9788484693239.

  - RODRÍGUEZ, M.L.; LLANES,  J. (Coords.) BURGUET, M.; BUXARRAIS, M.R.; ESTEBAN, F.; JARAUTA, B.; MOLINA, C.; PÉREZ, E.;  SERRAT, N. y SOLÉ, M.. (2013): Com elaborar, tutoritzar i avaluar un Treball de Fi de Màster. AQU Catalunya. ISBN B-12.534-2013693239.

  - RODRÍGUEZ, M.L.; LLANES,  J. (Coords.) BURGUET, M.; BUXARRAIS, M.R.; ESTEBAN, F.; JARAUTA, B.; MOLINA, C.; PÉREZ, E.;  SERRAT, N. y SOLÉ, M.. (2015): El trabajo de fin de máster. Fases para su elaboración y sugerencias para evaluarlo. Barcelona: Servei de Publicacions. ISBN: 978-84-475-3906-2.

 • Trabajos académicos

  - CLANCHY, J. (2000): Cómo se hace un trabajo académico: guía práctica para estudiantes universitarios. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. ISBN 8477335397.

  - ICART, M. [et al.] (2012): Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. ISBN 9788447535989.

  - QUESADA, J. (1987): Redacción y presentación del trabajo intelectual: tesinas, tesis doctorales, proyectos, memorias y monografías. Madrid: Paraninfo. ISBN 8428312826.

  - RIGO, A. ; GENESCÀ, G. (2000): Tesis i treballs: aspectes formals. Vic: Eumo. ISBN 8476023359.

  - RIQUELME, J. (2006): Canon de presentación de trabajos universitarios: modelos académicos y de investigación. Alicante: Aguaclara. ISBN 9788480182812.

  - SANCHO, J. (2014): Com escriure i presentar el millor treball acadèmic. Vic: Eumo. ISBN 9788497664998.

  - TURULL, M. (dir.) (2013): Tècniques de treball i de comunicació: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona : Huygens. ISBN 9788415663218.

 • Tesis

  - BELTRÁN, E. M.; FERNÁNDEZ, J. I. (2012): Haciendo una tesis. Valencia: Tirant lo Blanch. ISBN 9788415442288.

  - ECO, U. (2001): Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. Barcelona: Gedisa.

  - RIVERA-CAMINO, J. (2014): Cómo escribir y publicar una tesis doctoral. Madrid: ESIC. ISBN: 9788473563789

  - SORIANO, R. (2008): Cómo se escribe una tesis. Córdoba: Berenice. ISBN 9788496756496.

 • Redacción

  - AMADEO, I.; SOLÉ, J. (2009): Curs pràctic de redacció. Barcelona: Educaula. ISBN 9788492672073.

  - CASTELLÓ, M. (coord.) (2007): Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos: conocimientos y estrategias. Barcelona: Graó. ISBN 9788478274772.

  - SÁNCEHZ, J. (coord.) (2006): Saber escribir. Madrid: Aguilar. ISBN 9788403097230.

 • Manuales de estilo

  - COROMINA, E. (1993): El 9 nou manual de redacció i estil. Barcelona: Diputació de Barcelona/Eumo, 1993. ISBN 8476025335.

  - TRIADÚ, J. (coord.) (2010): Llibre d'estil jurídic. Cizur Menor (Navarra): Centro de Estudios Garrigues : Thomson-Aranzadi. ISBN 9788499035574.

  - University of Chicago. (2013): Manual de estilo Chicago-Deusto. Bilbao: Universidad de Deusto. ISBN 9788415759140.

Comparteix-ho: