Universitat de Barcelona

Màster de Gestió Pública Avançada

Pràctiques

Pràctiques externes

El pla d’estudis del màster de Gestió Pública Avançada contempla la possibilitat de cursar pràctiques externes en el marc d’una assignatura optativa. Les Pràctiques Externes és una assignatura optativa de 5 crèdits que es cursa de forma íntegra en Administracions públiques, entitats del sector públic, o associacions i empreses que es dediquin al desenvolupament d’activitats de col·laboració o prestació de serveis amb el sector públic.

Les pràctiques externes tenen com a principals objectius aplicar els coneixements adquirits en el màster, i desenvolupar les competències de la titulació en altres contextos d’aprenentatge. Les pràctiques externes poden estar vinculades al Treball Final de Màster. En aquest cas, l’estudiant desenvolupa un projecte de TFM a la institució, que ha de ser acordat amb el tutor acadèmic i el tutor de la institució de pràctiques.

Des de la coordinació de les pràctiques es dona coneixement del centres on es pot cursar l’estada de pràctiques.

Tota la informació referent al procediment i organització de les pràctiques està descrita en el pla docent de l’assignatura. La gestió dels convenis de les pràctiques externes del màster es realitza des de l’Oficina de Pràctiques i Borsa de treball.

 

Normativa de pràctiques externes:

Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques externes  dels estudiants universitaris (normativa estatal)

Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona (Aprovada per la Comissió Acadèmica de 27 d’abril de 2012)

 

Règim de la seguretat social de les pràctiques acadèmiques:

RDL 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. Disposició Addicional 25a de bonificació en la cotització a la Seguretat Social per a les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris

Comparteix-ho: