Universitat de Barcelona

Màster de Gestió Pública Avançada

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster es dirigeix preferentment a titulats en estudis relacionats amb la gestió pública; principalment, graduats en Gestió i Administració Pública i en Ciències Polítiques i de l'Administració. No obstant això, el màster està obert igualment als graduats en altres titulacions de l'àrea de les ciències jurídiques, econòmiques i sociològiques que demostrin un interès per la gestió pública.

El màster pot satisfer també les necessitats de formació de funcionaris o empleats públics que tinguin una titulació relacionada amb altres àrees de coneixement. En aquests casos, la Comissió Coordinadora del Màster valorarà les sol.licituds d'accés que es presentin i determinarà els complements de formació necessaris per acceptar-loss al màster.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Les titulacions oficials que donen accés directe al màster són els graus o les llicenciatures inclosos a la llista següent:

 • Administració i Direcció d'Empreses

 • Ciències del Treball

 • Ciències Polítiques i de l'Administració

 • Criminologia

 • Dret

 • Economia

 • Gestió i Administració Pública (diplomatura i grau)

 • Sociologia

 • Altres titulacions afins a les ciències jurídiques, econòmiques, polítiques i sociològiques

Igualment, els candidats que siguin admesos al màster i que no tinguin un títol que hi permeti l'accés directe han de cursar trenta crèdits de complements de formació.

La Comissió Coordinadora del Màster determinarà en cada cas quines assignatures del Grau de Gestió i Administració Pública, de les compreses a la llista següent, s'han de cursar, segons la formació i la trajectòria professional prèvia de cada candidat. Totes les assignatures són de sis crèdits.

 • Ciència de l'Administració

 • Comptabilitat Pública

 • Direcció i Gestió de Persones

 • Gestió Pressupostària I

 • Gestió Pressupostària II

 • Introducció a la Gestió Financera

 • Polítiques Públiques

 • Règim Jurídic de les Administracions Públiques I

 • Règim Jurídic de les Administracions Públiques II

 • Règim d'Ocupació Pública


La Comissió de Coordinació del màster pot eximir de l'assoliment de tots els complements de formació els candidats que justifiquin, com a mínim, cinc anys d'experiència en l'Administració pública en el grup A, nivell 22.
Comparteix-ho: