Universitat de Barcelona

Màster de Gestió Pública Avançada

Preinscripció

Calendari de preinscripció

  • Del 25 de gener al 18 de juny de 2021 (ambdós inclosos).


Resolucions: 30 de març i 30 de juny de 2021.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Per acceptar un candidat com a estudiant del màster, la Comissió Coordinadora en valora la idoneïtat d'acord amb:

1. La titulació prèvia. Tenen prioritat els diplomats o graduats en Gestió i Administració Pública (GAP) i els llicenciats en Ciència Política i de l'Administració (CPA) que hagin fet el primer cicle en GAP o una especialitat en Ciència de l'Administració. (4 punts sobre 10)

2. El currículum i la carta de motivació. Els candidats han d'adjuntar a la sol.licitud un currículum en què exposin la seva trajectòria acadèmica i professional, i un escrit en què expliquin els motius pels quals volen cursar el màster. Es valora favorablement que els candidats tinguin experiència en el sector públic o en organitzacions parapúbliques. (4 punts sobre 10)

3. L'expedient acadèmic. Es valora l'expedient acadèmic dels candidats per prioritzar l'accés dels estudiants que hagin destacat per les seves qualificacions en els estudis universitaris previs. (2 punts sobre 10)

Els membres de l'òrgan d'admissió del màster poden entrevistar els sol.licitants per completar la seva valoració.

Els candidats que no hagin cursat prèviament una de les titulacions que permeten l'accés directe al màster poden ser admesos amb la condició que abans cursin 30 crèdits com a complement de formació.

Els diplomats en GAP tenen accés directe al màster, però en finalitzar-lo no poden acreditar els 300 crèdits que exigeix la normativa vigent per cursar el doctorat.

Procediment de resolució

• Primera resolució: 30 de març de 2020
• Segona resolució: 30 de juny de 2020

Per a cada resolució es tindrà en compte la documentació que hagi estat presentada fins al dia 20 de març i 19 de juny respectivament.


Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: