Universitat de Barcelona

Màster de Gestió Pública Avançada

Pla d'estudis

El pla d'estudis del màster contempla la realització de dos mòduls i unes pràctiques professionalitzadores amb el lliurament final d'una memòria de pràctiques.

El primer mòdul, que porta per nom Reptes de la gestió pública d'alt nivell, està format per quatre assignatures de 5 crèdits, que cal cursar obligatòriament, i que són les següents:

- Aprofundiment en Dret Administratiu
- Gestió Financera 
- Gestió de Recursos Humans en el Sector Públic
- Disseny i Anàlisi de Polítiques Públiques

L'objectiu del mòdul és que els estudiants desenvolupin una reflexió en profunditat sobre els aspectes de més actualitat i més destacats, relacionats amb quatre pilars de la gestió pública: la gestió jurídico−administrativa, la gestió financera, la gestió de les persones i l'avaluació de polítiques públiques.

El mòdul segon, nomenat Especialització professional, proposa un conjunt d'assignatures optatives, de 2.5 ECTS cadascuna, perquè els estudiants puguin seleccionar els aspectes en els quals desitgen aconseguir un grau més alt d'especialització professional. Les assignatures se centren en aspectes específics relacionats amb els quatre pilars esmentats. De conjunt, els estudiants hauran de cursar 20 crèdits optatius.
Comparteix-ho: