Universitat de Barcelona

Màster de Gestoria Administrativa

Objectius i competències

Objectius

El màster té com a objectiu principal preparar els estudiants perquè siguin competents a l'hora d'actuar davant l'Administració pública en qualitat de representants, donant suport i assessorament a la ciutadania i a les empreses en els tràmits burocràtics.
Així mateix, el màster incorpora en el seu pla d'estudis la formació de l'alumnat en les noves tecnologies de la informació aplicades a la professió del gestor administratiu. És un aspecte que resulta d'un interès destacable atesa l'extensió d'aquestes pràctiques i la seva aplicació obligatòria en les actuals relacions de l'Administració amb la ciutadania i les empreses.
Per assolir els objectius, les matèries que configuren el programa docent del màster s'han definit d'acord amb les necessitats del gestor administratiu, de manera que els estudiants adquireixen una capacitació integrada i sistematitzada de les tècniques essencials que es requereixen en l'àmbit de la gestió administrativa. Així mateix, les assignatures s'han configurat tenint en compte el temari d'accés a les proves oficials que donen accés a la professió de gestor administratiu.

Competències

  • Desenvolupar competències bàsiques, específiques i transversals.
  • Comprendre i aplicar coneixements, enfrontar-se a la complexitat de formular judicis i valorar-ne les conseqüències jurídiques i econòmiques.
  • Prendre decisions davant situacions complexes.
  • Comunicar les conclusions en públic.
  • Informar, aconsellar i assessorar en les relacions amb les administracions públiques.
  • Dissenyar i planificar processos i estratègies de la pràctica professional, anticipant i avaluant les conseqüències jurídiques i econòmiques.
  • Aplicar les tècniques de resolució de conflictes pròpies de la gestió administrativa, plantejant diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic.
  • Fer els tràmits administratius, notarials i registrals propis dels gestors administratius utilitzant les diverses plataformes tecnològiques associades a aquestes tasques.
Comparteix-ho: