Universitat de Barcelona

Màster de Gestoria Administrativa

Pràctiques

Pràctiques externes

El pla d’estudis del màster de Gestoria Administrativa contempla la possibilitat de cursar pràctiques externes en el marc d’una assignatura optativa. Les Pràctiques Externes és una assignatura optativa de 6 crèdits que es cursa de forma íntegra en gestories. L’alumnat ha de seleccionar el lloc de treball on vol fer les pràctiques entre l’oferta continguda al catàleg ofert per la Facultat de Dret amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya i d’acord amb el Pla de Formació contingut al mateix.

Les pràctiques externes tenen com a principals objectius aplicar els coneixements adquirits en el màster, i desenvolupar les competències de la titulació en altres contextos d’aprenentatge. A les pràctiques l’alumne ha de dur a terme les tasques pròpies d’un gestor administratiu en el lloc de treball seleccionat, d’acord amb el conveni de la Universitat de Barcelona. Aquestes pràctiques estan tutoritzades per un tutor acadèmic i per un responsable de l’entitat col·laboradora, els quals fan un seguiment de la feina de l’alumne

Tota la informació referent al procediment i organització de les pràctiques està descrita en el pla docent de l’assignatura. La gestió dels convenis de les pràctiques externes del màster es realitza des de l’Oficina de Pràctiques i Borsa de treball.

 

Normativa de pràctiques externes:

Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques externes  dels estudiants universitaris (normativa estatal)

Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona (Aprovada per la Comissió Acadèmica de 27 d’abril de 2012)

 

Règim de la seguretat social de les pràctiques acadèmiques:

RDL 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. Disposició Addicional 25a de bonificació en la cotització a la Seguretat Social per a les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris
Comparteix-ho: