Universitat de Barcelona

Màster de Gestoria Administrativa

Avaluació

Avaluació - Curs 2021-2022

Primer semestre:

PRIMER PERÍODE

Inici: 15 de novembre de 2021

Finalització: 19 de novembre de 2021

 

SEGON PERÍODE

Inici: 24 de gener de 2022

Finalització: 4 de febrer de 2022

 

Segon semestre:

PRIMER PERÍODE

Inici: 4 de abril de 2022

Finalització: 8 de abril de 2022

 

SEGON PERÍODE

Inici: 1 de juny de 2022

Finalització: 3 de juny de 2022

 

Els criteris d'avaluació estan detallats, per a cada assignatura, al seu Pla Docent.

Avaluació única

L'alumnat que vulgui acollir-se a l'avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit, mitjançant l'imprès disponible a aquests efectes, que haurà de lliurar al professorat de l'assignatura. 

El termini per sol·licitar l'avaluació única és d'un mes, a comptar des de l'inici de la docència, en el cas d'assignatures quadrimestrals. Quan es tracti d'assignatures de més curta durada, el termini és de dues setmanes des de l'inici de la docència.

Comparteix-ho: