Universitat de Barcelona

Màster de Gestoria Administrativa

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça preferentment a persones graduades en ciències socials, principalment en Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Gestió i Administració Pública o Relacions Laborals.
Així mateix, pot resultar atractiu per a persones graduades en ciències econòmiques i sociològiques ja que, segons les estadístiques, entre aquest col·lectiu hi ha un creixent interès per l'exercici de l'activitat professional del gestor administratiu. El perfil del graduat en ciències econòmiques i sociològiques requereix un complement en les àrees jurídiques per exercir la professió de gestor administratiu que aquest màster ofereix.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Poden accedir al màster els estudiants que disposin d'un títol (grau o llicenciatura) o el seu equivalent en:
  • Dret
  • Administració i Direcció d'Empreses
  • Sociologia
  • Economia
  • Ciències Polítiques i de l'Administració
  • Gestió i Administració Pública
  • Relacions Laborals
Comparteix-ho: