Universitat de Barcelona

Màster de Gestoria Administrativa

Preinscripció

Calendari de preinscripció

  • Del 25 de gener al 18 de juny de 2021 (ambdós inclosos).


Resolucions: 30 de març i 30 de juny de 2021.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

El procés de selecció de candidats té en compte els criteris següents:
  • Expedient acadèmic de la titulació d'accés (60 %).
  • Carta de motivació: els candidats han d'adjuntar a la sol·licitud un escrit en què expliquin els motius pels quals volen accedir al màster (20 %).
  • Currículum: els candidats han d'adjuntar a la sol·licitud un currículum en què exposin la seva trajectòria acadèmica i professional (20 %). Es valoren favorablement els aspectes següents:
    • Experiència professional.
    • Formació complementària vinculada a la temàtica del màster.

Procediment de resolució

• Primera resolució: 30 de març de 2020
• Segona resolució: 30 de junyde 2020

Per a cada resolució es tindrà en compte la documentació que hagi estat presentada fins al dia 19 de març i 20 de juny respectivament.


Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: