Accés i matrícula

Accés: curs 2022-2023

 • Presentació de sol·licituds d’admissió i accés mitjançant l'aplicació informàtica (dubtes aplicació informàtica): del 17 de gener al 17 de març de 2022.

 • Validació i avaluació de les sol·licituds per part de la Comissió d’Admissions: del 17 de gener al 8 d’abril de 2022 (criterios de admisión / admisión criteria).

 • Resolució d’admissions: Comissió Acadèmica del 22 d’abril de 2022.

 • Notificació de les resolucions d’admissió als interessats: del 2 al 9 de maig de 2021.

 • Registre de la sol·licitud d’accés dels candidats amb la resolució d’admissió favorable: fins al 16 de maig de 2022.

 • Validació de la documentació: del 17 al 27 de maig de 2022.

 • Resolució del accés al doctorat: del 15 al 22 de juny de 2022.

 • Període ordinari de matricula: setembre-octubre de 2022.

 • Període extraordinari de matricula: única i exclusivament per aquells doctorands/es que hagin hagut de cursar durant el primer semestre el Complement de Formació d’Orientació a la Recerca, necessari per obtenir coneixements de recerca: febrer-març de 2023.

 • Presentació de sol·licituds d’admissió i accés mitjançant l'aplicació informàtica (dubtes aplicació informàtica): del 18 de gener al 18 de març de 2021.

 • Validació i avaluació de les sol·licituds per part de la Comissió d’Admissions: del 18 de gener al 18 d’abril de 2021 (criterios de admisión / admisión criteria).

 • Resolució d’admissions: Comissió Acadèmica del 29 d’abril de 2021.

 • Notificació de les resolucions d’admissió als interessats: Del 17 al 26 de maig de 2021.

 • Registre de la sol·licitud d’accés dels candidats amb la resolució d’admissió favorable: fins al 3 de juny de 2021.

 • Validació de la documentació: del 4 al 14 de juny de 2021.

 • Resolució del accés al doctorat: del 25 al 30 de juny de 2021.

 • Període ordinari de matricula: setembre-octubre de 2021.

 • Període extraordinari de matricula: única i exclusivament per aquells doctorands/es que hagin hagut de cursar durant el primer semestre el Complement de Formació d’Orientació a la Recerca, necessari per obtenir coneixements de recerca: febrer-març de 2022.

1.- DOCUMENTACIÓ REQUERIDA, amb caràcter general

 • DNI o Passaport.

 • Pre-acceptació de la direcció i/o tutorització del projecte de tesi per un investigador o investigadora d'entre el professorat del programa de Doctorat de Dret i Ciència Política (amb qui haurà de contactar, directament, el candidat o candidata, per a concertar una entrevista personal o virtual)

 • Proposta inicial de recerca (només d'una pàgina), indicant el temps de dedicació (temps complert [3/5 anys] o parcial [5/8 anys])

 • Carta de motivació

 • Breu Currículum Vitae (només de 2 pàgines) amb fotografia: Dades personals; Trajectòria acadèmica (beques/ajuts, programes de mobilitat internacional); Nivell de coneixement del castellà/català i d’altres llengües d’us científic; [si fos el cas i es té, experiència laboral i/o investigadora: publicacions prèvies, assistència a congressos, pertinència a cossos funcionarials i corporacions públiques, llocs de treball]

 • Cartes de recomanació (optatiu)

 

2.- DOCUMENTACIÓ REQUERIDA, amb caràcter específic

Amb estudis espanyols:

(VM) Accés amb titulacions espanyoles de grau i màster universitari (si alguna de les dues titulacions (grau o màster) s’ha superat fora de l’estat espanyol s’ha de triar l’opció (VC))

 • Certificat de notes de la llicenciatura o grau  amb el que vulgui accedir al programa de doctorat amb la nota mitjana del expedient.
 • Títol de la llicenciatura o grau amb el que vulgui accedir al programa de doctorat
 • Certificat de notes del màster amb el que vulgui accedir al programa de doctorat, amb la nota mitjana del expedient
 • Títol del màster amb el que vulgui accedir al programa de doctorat

(VF) Accés amb títol de llicenciatura, enginyeria o arquitectura amb nivell 3 del MECES

(VG) Accés amb títol espanyol de grau de Farmàcia, Medicina, Veterinària, Odontologia o Arquitectura

 • Títol de Grau

(V2/V3) Accés amb suficiència investigadora

 • Certificació de notes on s’acrediti la superació de la suficiència investigadora amb la nota mitjana de la docència i la recerca.

(VD) Accés amb títol espanyol de doctorat

 • Títol de doctor

 • Certificat on consti la qualificació del doctorat

(VS) Accés amb estudis oficials d’especialitats en Ciències de la Salut

 • Títol de grau o equivalent

 • Títol especialista o certificat avaluació positiva

 • Documentació acreditativa de l’avaluació positiva d’almenys dos anys de formació

 

Amb estudis estrangers:

Tota la documentació haurà d’estar degudament legalitzada, al moment de tramitar l’admissió i  l’accés al programa (Procés de legalització, traducció i compulsa).

(VC) Accés amb una o totes les titulacions obtingudes a l'estranger

 • Certificat de notes de la llicenciatura o grau amb el que vulgui accedir al programa de doctorat, que haurà de incloure les assignatures, l’any de superació, la qualificació i la nota mitjana del expedient [l’equivalència de notes mitjanes d’estudis universitaris realitzats en centres estrangers s’haurà de demanar a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional, i s’haurà de pujar al aplicatiu informàtic al moment de sol·licitar l’admissió].

 • Títol de la llicenciatura o grau  amb el que vulgui accedir al programa de doctorat.

 • Certificat de notes del màster  amb el que vulgui accedir al programa de doctorat, que haurà de incloure les assignatures, l’any de superació, la qualificació, la nota mitjana del expedient, [l’equivalència de notes mitjanes d’estudis universitaris realitzats en centres estrangers s’haurà de demanar a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional, i s’haurà de pujar al aplicatiu informàtic al moment de sol·licitar l’admissió] i haurà d’acreditar que, al país expedidor del títol, faculta a accedir a ensenyaments de doctorat.

 • Títol del màster amb el que vulgui entrar al programa de doctorat.

 • S’hauran d’abonar 218,15€ en concepte de taxa d’estudi de documentació en el cas de que la Comissió Acadèmica resolgui favorablement l’admissió i per poder continuar amb el procediment (aquest import no es la matrícula).

(VA) Amb resolució favorable d'accés de la UB emesa a partir de l'1 d'octubre de 2012

 • Resolució d’accés emesa pel Director de la Escola de Doctorat o del Degà de la Facultat corresponent.

CURS 2021-2022

 • PRIMER PERÍODE DE MATRÍCULA (del 15 de setembre al 31 d'octubre de 2021):

- Automatrícula curs 2021-2022

 • Alumnes de nou accés
 • Alumnes que continuen i que tenen la valoració positiva de l’informe de seguiment o aceptació del pla de recerca de la Comissió Acadèmica.

 

- Presencialment a la Secretaria

 • Alumnes de nou accés amb resolució d’admissió favorable condicionada a la superació dels complements de formació. En aquest període només matricularan el complements de formació.

 

 • SEGON PERÍODE DE MATRÍCULA (de l'11 de febrer a l'11 de març de 2022):

- Presencialment a la Secretaria (cal fer la sol·licitud de cita prèvia)

 • Període de matrícula només per als alumnes de nou accés que han superat els complements de formació

Comparteix-ho: