Normativa i impresos

 

Els doctorands matriculats hauran de presentar el projecte de recerca (estudiants de nou accés) o l'informe de seguiment (estudiants que continuen estudis) abans del 15 de juliol (termini modificat per la Comissió de Doctorat de la Facultat de Dret, excepcionalment per al curs 2019-2020). El formulari es podrà enviar a través del registre de la seu electrònica de la UB o alternativament, remetent-lo com a document adjunt a l'adreça de correu electrònic del programa de doctorat doctorat.dreticienciapolitica@ub.edu.

Los doctorandos matriculados deberan presentar el proyecto de investigación (estudiantes de nuevo acceso) o el informe de seguimiento (estudiantes que continuan estudios) antes del 15 de julio (plazo modificado por la Comisión de Doctorado de la Facultad de Derecho, excepcionalmente para el curso 2019-2020). El formulario se podrá enviar a través del registro de la sede electrónica de la UB o alternativamente, remitiéndolo como un documento adjunto a la dirección de correo electrónico del programa de doctorado doctorat.dreticienciapolitica@ub.edu.

 

La Comissió del programa de doctorat de Dret i Ciència Política va acordar a la reunió del 21 de desembre de 2016 un sistema de seguiment acadèmic dels projectes de recerca de l'alumnat de primer curs mitjançant la creació d'un seminari per a cada línia de recerca del programa de doctorat coordinat per un professor vinculat al programa de doctorat. En aquest seminari l'alumne de primer any de doctorat haurà de presentar oralment -o per connexió telemàtica si no ho pot fer de manera presencial per raons justificades- el seu projecte de recerca, entre finals de maig i principis del mes de juny.

La Comisión del programa de doctorado de Derecho y Ciencia Política acordó en la reunión del día 21 de diciembre de 2016 un sistema de seguimiento académico de los proyectos de investigación del alumnado de primer curso mediante la creación de un seminario por cada línea de investigación del programa de doctorado coordinado por un profesor vinculado al programa de doctorado. En este seminario el alumnado de primer curso presentará oralmente -o en conexión telemática -si no puede hacerlo de manera presencial por razones justificadas- su proyecto de investigación, entre finales de mayo y principios de junio.

 

  • Models de portada

La Comissió acadèmica del programa de doctorat, en la reunió del 20 de juliol de 2016, va aprovar els models de portada i primera pàgina de les tesis que s'hagin de depositar en endavant, conforme als formats adjunts:

Dret

Portada

Primera pàgina

 

Ciències Polítiques

Portada

Primera pàgina

Totes i cadascuna de les sol·licituds, documents, adjunts... que es presentin a la Comissió de doctorat, han de portar el vistiplau, del director o directors i tutor i la signatura del doctorand que fa la sol·licitud.

Totes les signatures d’un mateix document han de seguir el mateix format, si el document es presenta per instància genèrica, han de portar signatures electròniques, si el document es presenta a la Secretaria d’Estudiants i Docència (s’ha de demanar cita prèvia), han d’anar amb signatures manuscrites.

Tots els alumnes que pertanyin a la UB, disposen de signatura electrònica, consulteu en aquest enllaç el procediment de signatura.

 

(si teniu dificultats per descarregar els documents, proveu amb el navegador Mozilla Firefox)

Comparteix-ho: