Pla d'acció tutorial

Per més informació podeu consultar el document següent:

 

La tutoria prèvia a la matriculació és la sessió de tutoria individual feta per professors assistits o per estudiants de cursos superiors que reben tots els estudiants de nou accés abans de formalitzar la matriculació. L’objectiu és assessorar els alumnes de nou accés i informar-los de  la càrrega docent en relació amb la seva disponibilitat, els sistemes d’avaluació, la normativa de permanència i els models de matriculació. 

 

La tutoria grupal i coordinació docent s’assigna a tots els estudiants de nou accés durant tot el primer curs acadèmic i també contempla la coordinació docent del grup. Té com a objectiu orientar el grup pel que fa a l’adaptació als nous estudis i a la planificació acadèmica, així com contribuir a evitar l’abandonament i superar la permanència, potenciar la mobilitat internacional i derivar estudiants a les tutories específiques. Graus: Dret, Relacions Laborals, Criminología, Gestió i Administració Pública, Ciència Política i de l’Administració i Investigació Privada.

 

La tutoria de titulació s’assigna a tots els estudiants de grau des del moment que inicien els estudis fins que els finalitzen. El mateix tutor assignat a primer curs acompanya l’estudiant fins al final dels estudis. Es pretén seguir i valorar el rendiment acadèmic de l’estudiant i promoure que arribi al nivell màxim de les seves possibilitats, i evitar tant possibles afectacions per permanència com abandonaments provocats per motius acadèmics evitables. Graus: Dret, Relacions Laborals, Criminologia, Gestió i Administració Pública, Ciència Política i de l’Administració i Investigació Privada.

 

PAT dels graus 
Cada grau disposa d'un apartat web en el que s'indiquen els tutors/es de grup i de titulació:

 

El PAT d’excel·lència és la tutoria individual i/o grupal que reben els estudiants amb els millors expedients acadèmics de cada grau a partir del segon curs. Té per objectiu optimitzar les seves capacitats intel·lectuals i professionals, incrementar el seu rendiment acadèmic i la formació i potenciar la mobilitat internacional i l’excel·lència. Aquesta tutoria té caràcter obert i periòdicament es revisa els estudiants que formen part del programa.

 

El PAT d’esportistes d’elit és la tutoria individual assignada als estudiants que tenen la consideració d’esportistes d’alt rendiment per la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu que puguin compatibilitzar els estudis universitaris amb la pràctica de l’activitat esportiva tipificada  d’alt nivell per la legislació vigent. Aquesta tutoria té caràcter obert i periòdicament es revisa els estudiants que formen part del programa. 
Dra. Isabel Viola  

 

El PAT NERE (Necessitats especials de reforç educatiu) és la tutoria individual assignada als estudiants als quals la Facultat els reconeix necessitats educatives especials i els ofereix un suport especial i personalitzat. Aquesta tutoria pot ser simultània o pot ser excloent, a criteri dels tutors respectius, amb l’ordinària de carrera. Es proposa com a objectiu ajudar a superar les dificultats acadèmiques derivades de dificultats físiques, psíquiques o neurològiques.
Dra. Rosa M. Satorras

 

Tutories de mobilitat: és la tutoria individual que s’assigna a tots els estudiants de la Facultat que desitgen acollir-se a un programa de mobilitat internacional (outgoing) i als estrangers que arriben a la Facultat per seguir-ne un (incoming). 
Alicia Martín (coordinadora de Relacions Internacionals)

 

Tutoria de sortides professionals: és la tutoria individual mitjançant un tutor especialitzat diferent del tutor de carrera, al qual es poden adreçar els estudiants dels últims cursos per obtenir assessorament sobre el futur professional.
Oficina de Pràctiques, Clínica Jurídica i Borsa de Treball

 

PAT de Màsters Universitaris: son les tutories individuals que reben els estudiants que ho sol·liciten. La duen a terme els coordinadors de màsters. Tot i que por abastar altres qüestions, aquestes tutories es centren principalment, en l’assessorament de tria d’assignatures en el moment de la matrícula i en l’elecció de la temàtica i tutor del TFM.

Màster en Advocacia
Dr. David Vallespín Pérez
Dra. Nancy Carina Vernengo Pellejero (adjunta a la coordinació)

Màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional
Dr. Joan Josep Vallbé Fernández

Màster en Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal 
Dr. Víctor Gómez Marín 

Màster en Direcció Estratègica de Seguretat 
Dr. Rafael Martínez Martínez

Màster en Dret de l’Empresa i dels Negocis
Dr. José Machado Plazas

Màster en Estudis Jurídics Avançats
Dr. Antonio Giménez Merino

Màster en Gestió Pública Avançada
Dra. Mariona Tomàs Fornés

Màster en Gestoria Administrativa
Dra. Pepa Burriel Rodríguez-Diosdado

Comparteix-ho: