Permanència

L’alumnat afectat per la Normativa de permanència podrà sol·licitar al degà l’autorització per continuar els estudis. Ho haurà de fer a través de l’enllaç habilitat, i pot adjuntar tots els documents justificatius que cregui convenients.

El Consell Social de la UB de 17 de juny de 2021, va aprovar l’ajornament de l’article 3 de la Normativa de Permanència: Límit de permanència en un ensenyament de grau o en un itinerari de doble titulació de grau, per als estudiants de grau i màster de la Universitat de Barcelona durant el proper curs 2021-2022.

Sol·licitud:

  • Del 5 de juliol al 14 de setembre de 2021 (per als graus de Dret, Relacions Laborals, Ciències Polítiques i de l'Administració, Criminologia i Gestió i Administració Pública)

Matrícula:

Totes les sol·licituds presentades fins al 3 de setembre, es resoldran amb la possibilitat de formalitzar la matrícula del curs 2021-2022 en el període ordinari de matrícula. Les sol·licituds que es presentin amb posterioritat al 3 de setembre, realitzaran la matrícula en el període de modificació i ampliació de matrícula.

Quadre-resum de la Normativa de Permanència de la UB (2012)

 

1r any d’ingrés

Temps complet

Temps parcial

2n any i successius (1)

Temps complet

Temps parcial

Observacions

Matrícula

60   crèdits

30  crèdits

Matrícula

46-60 crèdits (2)

18-45 crèdits

Sempre cal matricular els crèdits obligatoris pendents de cursos inferiors.

Mínim a aprovar

18  crèdits

6 crèdits

Mínim a aprovar

El 50% dels crèdits matriculats en 2 anys consecutius de matrícula.

 

 

GRAUS FACULTAT DRET

Temps complert (3)

Temps parcial (3)

Temps màxim de finalització de l’ensenyament (4)

7 anys

10 anys

 

(1) A partir del segon any d’ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, total o parcialment, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat.

(2) Excepcionalment, el cap d’estudis pot autoritzar una matrícula fins a 78 crèdits.

(3) A aquests efectes, s’entén que es cursen estudis a temps complet quan durant els 5 primers anys de matrícula efectiva es matriculi una mitjana anual igual o superior a 46 crèdits; s’entén que l’estudi es fa a temps parcial quan aquesta mitjana sigui inferior a 46 crèdits.

(4) El Consell Social de la UB de 17 de juny de 2021, va aprovar l’ajornament de l’article 3 de la Normativa de Permanència: Límit de permanència en un ensenyament de grau o en un itinerari de doble titulació de grau, per als estudiants de grau i màster de la Universitat de Barcelona durant el proper curs 2021-2022.

NOTA: els crèdits reconeguts no computen com a superats a l’efecte de permanència i tampoc no es tenen en compte pel que fa a nombre de crèdits que cal matricular.