Pla Director

A partir del Pla d’actuacions presentat com a programa electoral en les eleccions a degà/na celebrades el 26 de febrer de 2020, l’equip deganal de la Facultat de Dret va definir el Pla Director 2020-2024  del que es va informar abastament a la Junta de Facultat de 25 de març del 2021.

El Pla Director està dividit en set eixos estratègics i dos elements facilitadors que descriuen els objectius i les accions que han de dirigir l’actuació del centre en els propers anys.

  • Eix 1: Acadèmica i docent
  • Eix 2: Recerca i transferència
  • Eix 3: Qualitat
  • Eix 4: Internacionalització
  • Eix 5: Relacions Institucionals
  • Eix 6: Responsabilitat, participació i compromís social
  • Eix 7: Comunicació
  • Facilitadors: Personal (PDI i PAS) i Infraestructures

 

Pla Director de la Facultat de Dret

El Pla Director té associats uns indicadors estratègics per valorar el compliment de les accions definides. Aquests indicadors formen part del quadre de comandament juntament amb els indicadors provinents dels processos del SAIQU i del contracte programa del centre. Quadre descriptiu dels indicadors del Pla Director.

segell saiqu dret