Pràctiques curriculars del grau en Relacions Laborals

PRESENTACIÓ

Les pràctiques externes contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional. S’afavoreix d’aquesta manera, el desenvolupament per a obtenir una experiència pràctica que tendeixi efectivament a la inserció dels futurs egressats en el mercat de treball.

El Pla d'estudis de Relacions Laborals inclou una assignatura optativa de pràctiques (pràctiques curriculars) de 12 crèdits (300 hores). Les pràctiques estaran tutoritzades i avaluades per a l'obtenció de la corresponent qualificació en l'expedient acadèmic de l'estudiant. L'estudiant pot, a més de realitzar les pràctiques curriculars vinculades a l'assignatura Pràctiques externes, realitzar pràctiques extracurriculars fins a un màxim de 750 hores, extraordinàriament prorrogables a 900, mitjançant l'entrega prèvia d'una sol·licitud.

Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora en la que es desenvoluparan les pràctiques.

 

Oficina del servei de pràctiques externes

PRÀCTIQUES CURRICULARS I EXTRACURRICULARS

Contacte:

Pràctiques curriculars: Daniel Núñez

 

Horari: de dilluns a divendres 10 a 14 h i dilluns de 16 a 18 h.

Tel. 934 020 127

Correu: practiques.rlaborals@ub.edu

 

 

TUTORS ACADÈMICS

La coordinadora del Programa de pràctiques externes de Relacions Laborals és la professora Patricia Mesanza:

Correu: pmesanza@ub.edu

 

Tutors:    

 

Normativa de pràctiques externes

Model de renúncia a les pràctiques

Pràctiques externes curriculars (12 crèdits)

La Facultat de Dret de la UB ofereix als estudiants de grau de Relacions Laborals, la possibilitat d'obtenir crèdits optatius amb l'assignatura PRÀCTIQUES EXTERNES, mitjançant la realització de pràctiques a diferents empreses, organismes i institucions.

Es requisit indispensable l’assistència a les pràctiques externes, que serà acreditada pels responsables de la institució corresponent. S’exigirà una memòria, en que exposaran les experiències obtingudes, les característiques dels assumptes coneguts i tot allò que permeti demostrar l’aprofitament de les pràctiques. Igualment s’haurà d’incloure una valoració personal de l’experiència portada a terme.

Consulta el pla docent 2022-2023

Procediment administratiu per realizar pràctiques

El Servei de Pràctiques realitza el projecte formatiu i el conveni si s’escau. Es lliura a l’estudiant presencialment qui el retorna amb la signatura de l’empresa abans de l’inici de pràctiques. En el cas contrari acadèmicament no es tindran en compte les hores realitzades abans del lliurament del projecte formatiu.

 

Informació general

Per sol·licitar les pràctiques cal fer-ho a través de l'aplicació GIPE, on podràs veure les ofertes de pràctiques que les entitats col·laboradores publiquen i enviar les teves candidatures a les ofertes que siguin del teu interès.

Es pot assolir la menció Gestió de Persones o Jurídico-Laboral realitzant pràctiques de la menció (12 crèdits) i superant 3 assignatures optatives (18 crèdits) d’entre les ofertades en la matèria corresponent.

D’acord al que estableix la normativa (RD-llei 8/2014, de 4 de juliol desenvolupat pel RD 1493/2011, de 24 d’octubre) els alumnes que realitzin pràctiques formatives curriculars i rebin una contraprestació econòmica tenen per llei l’assimilació a treballadors per compte aliena, a efectes de cotització (les empreses han de cotitzar a l’epígraf corresponent, amb bonificació del 100 per 100)i de prestacions (excloent la prestació d’atur).

 

Sessió informativa:

 

 

Model de renúncia a les pràctiques

Pràctiques ERASMUS+

Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Dret

Formalització de la relació entre la Facultat, l’entitat col·laboradora i l’estudiant en pràctiques

La realització de pràctiques en una entitat col·laborador exigeix la formalització d’un conveni de cooperació educativa entre la Facultat i l’entitat i d’un projecte formatiu  que inclogui la descripció de les tasques i competències que l’estudiant desenvoluparà durant la seva estada. 


Desenvolupament i avaluació de les pràctiques

S'assignarà a l’estudiant un tutor acadèmic i un tutor de l’entitat que avaluaran el resultat de la seva estada.
En finalitzar l’estada en pràctiques, l’estudiant haurà de presentar una memòria que juntament amb l’informe del tutor de l’entitat, determinarà la qualificació de les pràctiques que s’incorporarà al seu expedient acadèmic.

Memòria

Assegurança escolar

Els estudiants menors de 28 anys disposen de l’assegurança escolar obligatòria, inclosa en el pagament de la matrícula. Els més grans de 28 anys han de contractar l’assegurança voluntària.

La clínica jurídica s'inclou dintre del projecte de la Facultat de Dret, dret al Dret.

dret al Dret és un projecte en el que hi participen la Universitat, entitats socials, administracions públiques, despatxos professionals i alumnes.

El seus objectius són:

  • Millorar l’accés als drets de les persones i els col·lectius que es troben en pitjor situació i
  • Millorar la formació dels estudiants.

Per assolir aquests objectius, desenvolupem activitats com les següents: pràctiques, jornades, estudis, treballs finals de grau i de màster, assessorament en matèries específiques i totes aquelles altres intervencions adients amb els objectius del projecte.

Aquesta forma de treballar aposta per potenciar relacions d’aprenentatge, recerca i servei en les que participen els diferents actors socials que comparteixen la lluita a favor d’un model de societat democràtica i igualitària.

La supervisió de l’activitat de l’estudiant a la Clínica Jurídica Relacions Laborals la duen a terme els professors Fernando Barbancho, Pilar Rivas i Susana Moreno (coordinadora de la clínica)

La clínica permet als estudiants realitzar les pràctiques curriculars (300h) en entitats col·laboradores i també fer el Treball de Final de Grau vinculat a aquestes pràctiques realitzades.

 

Presentació de la Clínica Jurídica Laboral de dret al Dret

 

PRÀCTIQUES A LA CLÍNICA JURÍDICA DE RELACIONS LABORALS

Entitats col·laboradores:

  • FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL (CÀRITAS). Formació i Treball és una entitat que es dedica a la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social. Les pràctiques es realitzaran a la secció d’inserció i selecció de personal d’aquestes persones.
  • IL·LUSTRÍSSIM COL·LEGI DE GRADUATS SOCIALS DE BARCELONA. A través del Servei d’Orientació Jurídica gratuïta al ciutadà.
  • OFICINA JOVE DE TREBALL: DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT  DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES. Es donarà assistència jurídica sobre els drets laborals dels joves.

Funcionament:

L’estudiant ha de sol·licitar realitzar aquestes pràctiques a la clínica adjuntant una carta de motivació a la coordinadora de la clínica (susana.moreno@ub.edu).

L’estudiant realitzarà dintre d’aquest projecte el que s’anomena pràctiques servei, és a dir, a través de les pràctiques està donant un servei a la societat a més a més de formar-se amb un projecte formatiu. L’aprenentatge via les pràctiques a la clínica s’inclou dintre d’aquesta metodologia d’aprendre fent unes pràctiques servei (APS).