Projecte de recerca i informe anual de seguiment

Projecte de recerca

 1. La presentació del projecte de recerca s’ha de fer durant el primer curs de matricula als estudis de doctorat.

  La Comissió del programa de doctorat de Dret i Ciència Política va acordar a la reunió del 21 de desembre de 2016 un sistema de seguiment acadèmic dels projectes de recerca de l'alumnat de primer curs mitjançant la creació d'un seminari per a cada línia de recerca del programa de doctorat coordinat per un professor vinculat al programa de doctorat. En aquest seminari l'alumne de primer any de doctorat haurà de presentar oralment -o per connexió telemàtica si no ho pot fer de manera presencial per raons justificades- el seu projecte de recerca, entre finals de maig i principis del mes de juny.

  Igualment a aquesta presentació oral al seminari, l'alumne haurà de presentar la Sol·licitud d'admissió al pla de recerca i el document d'activitats realitzades, amb el vistiplau del director i tutor de tesis, del 17 de maig al 15 de juny de 2021, al següent enllaç.

  Haurà de llegir les recomanacions i criteris al pla de recerca i informe de seguiment, que trobaran en aquesta mateixa pàgina, aprovades per la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat, a la reunió de 26 de juny de 2020 i que haurà de seguir per ajustar-se a les exigències del programa.

  La presentació del pla de recerca durant el curs acadèmic en el qual s’ha formalitzat l’admissió al programa (matricula de tutela acadèmica) es un requisit per continuar en el programa.

 

 1. Per poder sol·licitar l’admissió del projecte de recerca cas estar matriculat i al corrent del pagament de la matricula.

 1. A partir del curs acadèmic següent en què s’ha acceptat el pla de recerca, la Comissió Acadèmica del programa hi ha d’avaluar cada curs Acadèmic els avenços produïts en el projecte de recerca. El doctorand haurà de presentar sol·licitud de seguiment i avaluació de tesi doctoral i el document d’activitats realitzades, amb el vistiplau del director i tutor de tesi, del 17 de maig al 15 de juny de 2021, al següent enllaç.

  Haurà de llegir les recomanacions i criteris al pla de recerca i informe de seguiment, que trobaran en aquesta mateixa pàgina, aprovades per la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat, a la reunió de 26 de juny de 2020 i que haurà de seguir per ajustar-se a les exigències del programa.
 • Si l’avaluació és positiva, el doctorand haurà de matricular-se pel curs següent en les dades establertes.
 • Si l’avaluació no és positiva, el doctorand haurà de matricular-se pel curs següent en el dades establertes i haurà de presentar, en el termini que estableixi la Comissió de Doctorat, un nou pla de recerca.

A partir de la segona avaluació positiva, el doctorand pot dipositar la tesis.

 

 1. Per poder presentar l'informe de seguiment , cal estar matriculat i al corrent del pagament de la matricula.