Reserva de les sales de simulació de judicis i de mediació

 

  • Protocol d'utilització de la sala de simulació de judicis i de les sales de mediació (PDF):

 

Les sales de mediació i simulació de judicis són d’ús exclusiu i preferent dels següents ensenyaments i cursos de la Facultat de Dret:

  • Màster d’Advocacia
  • Altres màsters oficials
  • Projectes d’Innovació Docent de simulació de judicis i/o mediacions (TFM i TFG)
  • Assignatures de tercer i quart curs del grau de Dret (que en el seu pla docent es contempli la realització de simulacions de judicis i/o de mediacions)
  • Assignatura Dret Processal Civil (2n curs del grau de Dret)
  • Assignatures de tercer i quart curs d’altres graus (que en el seu pla docent es contempli la realització de simulacions de judicis i/o de mediacions)
  • Altres ensenyaments de Postgrau


Per tal de poder gestionar i fer la reserva s’haurà d’omplir i enviar un formulari amb una antelació mínima d’una setmana abans de la data prevista per a la realització de l’activitat. No es gestionarà cap reserva fins que es rebi el formulari degudament complimentat pel professor.

Donat que estan previstes unes preferències en l’ús de la sales de simulació de judicis i de mediació, es farà, inicialment i si és el cas, una reserva provisional dels espais i així es comunicarà als sol·licitants. Tot això, llevat de les reserves referents al màster d’Advocacia, prioritari en la utilització dels espais, que seran confirmades seguint l’ordre de recepció de la sol·licitud.

En el supòsit de presentar-se una sol·licitud preferent de reserva del mateix espai, dia i hora, es comunicarà al/s afectats l’anul·lació de la reserva provisional. Aquesta anul·lació es comunicarà al sol·licitant al menys tres dies abans de la data prevista per a la realització de l’activitat.

La reserva provisional s’entendrà confirmada si el o la sol·licitant no rep cap missatge de cancel·lació o anul·lació de la mateixa en el termini abans esmentat.

Feta la reserva es passarà una còpia del formulari als tècnics d’audiovisuals de la Facultat perquè tinguin coneixement dels mitjans que s’hagin d’emprar a les Sales de simulació o de mediació.

Feta o confirmada la reserva –en el sentit comentat- i abans de la utilització de les sales de simulació i/o mediació, el o la sol·licitant, haurà de contactar amb el servei d’audiovisuals de la Facultat mitjançant el telèfon o correu electrònic de contacte que, prèviament, se’ls hi haurà comunicat.

És necessària l’autorització per a la captació i difusió de drets d’imatge, en el cas de gravació de l’activitat.

Les autoritzacions s’arxivaran, inicialment, pels tècnics d’audiovisuals indicant el curs acadèmic, l’ensenyament, l’assignatura, el nom del professor responsable de l’activitat i el dia i hora de realització de la mateixa. Acabat el semestre, es traslladarà tota la documentació a Secretaria pel seu arxiu definitiu.

Si així es sol·licita. les gravacions seran penjades al servidor, en el ben entès que només podran ser visualitzades mitjançant el corresponent enllaç, sense que es puguin descarregar. La sol·licitud es presentarà directament al servei d’audiovisuals.

Els tècnics d’audiovisuals de la Facultat facilitaran al professor responsable de l’activitat el corresponent enllaç, si és el cas. Aquest enllaç serà operatiu durant el curs acadèmic.

Les gravacions romandran penjades al servidor durant dos anys. Transcorregut aquest termini, les gravacions es guardaran, durant dos anys més, al disc dur. En el cas de voler accedir a les mateixes durant aquest període, s’haurà de fer una sol·licitud per escrit adreçada al secretari o secretària de la Facultat.

El professor responsable de l’activitat és el responsable del bon ús de tot el material i de les instal·lacions i ha de romandre a la sala durant l’activitat.

No es permet entrat menjar o begudes a les Sales de simulació i de mediació i no es permet superar l’aforament de les sales.