Sol·licitud de reclamació contra les qualificacions finals

Segons l'article 15 de la Normativa reguladora de l'avaluació i qualificació dels aprenentatges (aprovada per Consell de Govern de la Universitat de Barcelona en data 27 de febrer de 2020), la qualificació final d’una assignatura pot ser objecte de reclamació per part de l’estudiant sempre que, prèviament, hagi presentat i dut a terme la revisió regulada a l’article 14. La reclamació s’ha de presentar per escrit en un termini màxim de 10 dies naturals des de la publicació de les qualificacions finals, al registre situat a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat, i ha d'anar adreçada al cap o la cap d’estudis o al coordinador o coordinadora del màster universitari, segons l’ensenyament, que la tramet de manera immediata al director o directora del departament corresponent.