Sol·licitud del títol de grau / Duplicat del títol de grau

Requisits generals

Els estudiants que reuneixin els requisits per obtenir-lo podran realitzar el tràmit íntegrament sense haver d’acudir a la secretaria del centre.

Un cop hagueu comprovat que totes les assignatures; obligatòries, optatives i de reconeixement de crèdits us consten com a superades (és a dir, estan de color verd en el vostre expedient) podeu procedir a la sol·licitud del títol.

Per sol·licitar-ho s’ha d’autoritzar la consulta telemàtica del DNI/NIE i el carnet de família nombrosa, si s’escau.

El tràmit s’inicia accedint a l’Espai Personal, seguint les instruccions d’alta de sol·licitud del títol de grau i autoritzant la consulta del DNI/NIE. D’aquesta manera no caldrà desplaçar-se per lliurar els documents originals.

El pagament es pot fer mitjançant rebut o amb targeta de crèdit. 

Drets d’expedició del títol: 218,15€ 

Un cop verificats els tràmits per part de la Secretaria, l’alumne rebrà un correu electrònic amb l’avís notificant-li que disposa del document del resguard del títol dins del seu Espai Personal.

Aquest resguard us servirà per demostrar que heu superat l’ensenyament i que el vostre títol està en procés de tramitació. En cas que vulgueu col·legiar-vos us demanaran una còpia compulsada d’aquest resguard.

També es possible realitzar el tràmit a la secretaria de la Facultat en l’horari d’atenció al públic i amb cita prèvia

Documentació que cal aportar:

 • Original i fotocòpia del DNI vigent. No es pot tramitar amb el carnet caducat.
 • Si gaudiu d’alguna exempció/bonificació de matrícula porteu el carnet o el document acreditatiu.
 • En el supòsit que tramiteu el títol d’una altra persona, cal presentar l’autorització signada de la persona interessada i una fotocòpia del seu DNI.

 

Drets d’expedició del títol: 218,15 €. Es recomana fer aquest pagament amb targeta bancària a la secretaria, ja que si ho feu en efectiu no es pot cobrar a secretaria i, per tant, hauríeu d’anar a una entitat bancària a abonar-lo. Si el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya modifica l’import dels drets d’expedició, s’aplicarà des que entri en vigor.

El títol, únicament, podrà ser retirat de la secretaria de la Facultat per la persona titular que haurà d’identificar-se mitjançant presentació de l’original del DNI, NIE o passaport.

Si no ho pot fer personalment, pot autoritzar a una altra persona perquè el reculli, sempre mitjançant poder notarial. En aquest cas, la persona autoritzada ha de portar el poder notarial i original i fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport. Si l’esmentat poder ha estat formalitzat davant un notari estranger, el document ha de ser legalitzat per via diplomàtica o postil·lat, en el supòsit que l’estat d’on procedeix el document sigui signatari del Conveni de la Haia.

En cas de residir fora de Barcelona, la persona titular pot sol·licitar per escrit al centre, la tramesa del seu títol a la Delegación del Gobierno-Alta Inspección de Educación o Subdelegación del Gobierno o a la Oficina Consular més propera al seu lloc de residència. Aquest servei comporta el pagament previ d'una taxa per la despesa de la tramesa del títol.

Les persones que hagin obtingut un títol universitari, poden sol·licitar l’expedició de duplicats d’aquests documents oficials. Les causes de sol·licitud de duplicat més freqüents són: per pèrdua, per destrucció o deteriorament d’aquests o per modificar o rectificar les dades inicials del document (Reial Decret 1002/2010 de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials).

En tot cas, les persones interessades han de justificar documentalment el motiu de sol·licitud d’expedició del duplicat i abonar-ne si s’escau, els drets d’expedició.

Els procediments a seguir per l’expedició són:

 1. Pèrdua, robatori, destrucció o deteriorament del títol original o voluntat de fer constar al document oficial dades inicials diferents (canvi de nom o de cognoms, de nacionalitat,...):
  En primer lloc, és necessària la publicació d’un anunci al BOE fent-hi constar la pèrdua del títol (aquesta publicació comporta unes despeses que ha d’assumir la persona interessada).
  Per iniciar aquest tràmit la persona interessada ha de presentar un escrit on hi constin les dades personals exposant les causes de sol·licitud de duplicat, a més d’una fotocòpia del DNI i una adreça de correu electrònic on, un cop comprovat que el títol ha estat expedit i lliurat amb anterioritat, la SED enviarà el rebut per efectuar el pagament de la publicació de l'anunci al BOE.
  Després de 30 dies des de la publicació de l’anunci de pèrdua al BOE, la SED avisarà a la persona interessada per tal de formalitzar el tràmit d’expedició del duplicat del títol i faci efectiva la taxa d’expedició del duplicat (tal i com s’estableix en el Decret 118/2015, de 23 de juny de la Generalitat de Catalunya l’import de la taxa d’expedició del títol és de 218,15 €).
 2. Per modificació o rectificació de les dades inicials del document per ser errònies per circumstancies externes a l’interessat:
  Per tal de modificar les dades inicials del document, com per exemple la modificació del nom o cognoms que són errònies, és necessari realitzar una sol·licitud d’expedició i adjuntar el títol erroni o que es vol modificar, per tal de comprovar les causes per les quals el document ha estat expedit erròniament.
  En aquest supòsit l’interessat no haurà d’abonar cap import i es procedirà a l’expedició d’un nou títol.