Registre de funcionaris habilitats

L'article 27.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, determina que s’ha de mantenir actualitzat un registre, o un altre sistema equivalent, on hi constin els funcionaris habilitats per expedir còpies autèntiques, que han de ser plenament interoperables i estar interconnectats amb els de la resta d’administracions públiques, als efectes de comprovar la validesa de l’habilitació esmentada.

En el supòsit que la persona interessada no disposi dels instruments electrònics d'identificació o autenticació previstos en l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquesta identificació o acreditació requerida la podrà fer vàlidament un/a funcionari/ària al servei de l'organisme, prèviament habilitat, a través de l'ús del sistema de signatura electrònica de que estigui dotat.

Per a l'eficàcia del que disposa l'apartat anterior, la persona interessada haurà d'identificar-se i prestar el seu consentiment exprés, i haurà de quedar-ne constància per als casos de discrepància o litigi.

  • Aquest tràmit es pot dur a terme
    1. telemàticament: Representa 
    2. presencialment: amb cita prèvia a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre de la UB
      Cal lliurar degudament signat el formulari que dona el "Consentiment exprés al personal funcionari habilitat de l'OAMR UB per a la tramitació davant la seu electrònica".
Comparteix-ho: