Anul·lació de matrícula

Els estudiants de màster poden sol·licitar a la Universitat l’anul·lació total de la matrícula en els casos següents:

a) Per malaltia greu de l’estudiant acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de la Salut o de l'organisme equivalent d'altres comunitats autònomes en què es conclogui aquest impediment. En aquest cas, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits a què s'ha matriculat.

En anul·lacions per causa de malaltia a estudiants de primer any, poden demanar la reserva de la plaça de manera que, si la resolució és positiva, no cal que tornin a fer la preinscripció.

b) Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció.

c) Per interès personal de l’estudiant. En aquest cas l’estudiant no té dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte.

Cal haver efectuat el pagament de l'import de la matrícula prèviament a la resolució de la sol·licitud. En el cas que l'estudiant hagi formalitzat la matrícula com a becari de caràcter general, ha de sol·licitar l'anul·lació de la beca i abonar l'import de la matrícula abans que es resolgui la sol·licitud de l'anul·lació.

L’anul·lació de matrícula la resol el deganat de la facultat. Les matrícules anul·lades totalment no tenen cap efecte econòmic posterior en l’expedient de l’estudiant. Tindran els efectes acadèmics posteriors que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui respecte a l’abandonament dels estudis.

Terminis

• Matrícula anual (assignatures matriculades al setembre, de primer i segon semestre): fins al  28 d'octubre de 2022.

• Assignatures de segon semestre matriculades al setembre: fins al 7 de març de 2023.

En aquests casos, podeu sol·licitar l'anul·lació total de matrícula dins del termini establert per la UB: S1.

d) Per a casos greus i excepcionals: en aquests casos o en sol·licituds d’anul·lació de matrícula fora dels terminis establerts per la Universitat de Barcelona, degudament justificades, el vicerector o vicerectora competent pot acordar l’anul·lació de la matrícula, a proposta del degà de la Facultat.

Cal haver abonat l’import de la matrícula prèviament a sol·licitar-ne l’anul·lació fora dels terminis establerts per la Universitat de Barcelona. En cas contrari, la sol·licitud presentada ja no s’estudiarà.

En aquest cas, podeu sol·licitar l’anul·lació extemporània de matrícula: S4.
Comparteix-ho: