Certificació del SAIQU de la facultat

Després de la implantació del sistema d’assegurament intern de la qualitat transversal de la UB (SAIQU-T) i de la visita al juliol del Comitè Extern de Certificació, la Facultat d’Economia i Empresa (FEE) de la UB va rebre, de forma telemàtica a través de l’aplicació Zoom, la visita prèvia del Comitè Extern de Certificació el dia 17 de setembre de 2020. Durant aquesta visita el comitè va fer una anàlisi favorable del sistema d’assegurament intern de la qualitat de la Facultat d’Economia i Empresa (SAIQU-FEE), va demanar accés a alguns documents i va proposar els dies per a la visita externa.

La Facultat va donar resposta a les peticions d’informació del comitè i els dies 20, 24 i 25 de novembre de 2020 es va rebre, de forma telemàtica a través de l’aplicació Zoom, la visita externa del Comitè Extern de Certificació. En les diferents audiències, el comitè va poder reunir-se amb els responsables dels diversos processos de la Facultat, amb el responsable de gestionar les plataformes on hi ha la documentació, amb la Comissió de Qualitat de la Facultat, amb l’equip tècnic de qualitat de la UB i els representants dels diferents grups d’interès (stakeholders). De forma simultània, es va disposar d’un període d’audiència oberta per correu electrònic de 5 dies de duració, començant el dia 20 de novembre de 2020, perquè qualsevol membre de la comunitat pogués comunicar-se amb el Comitè Extern de Certificació.

Finalitzada la visita externa, el Comitè Extern de Certificació va analitzar tota la documentació del SAIQU-FEE aportada per la Facultat i els resultats de les diferents audiències. El mes de gener, la implantació del SAIQU-T va ser avaluada de forma positiva per l’AQU Catalunya. Seguidament, el mes de maig es van rebre els informes de certificació de la implantació del sistema de garantia interna de la qualitat per part del Comitè Extern de Certificació i de l’AQU Catalunya. La notícia que la Facultat d’Economia i Empresa ha obtingut la certificació del sistema d’assegurament intern de la qualitat va ser comunicada a tots els membres de la comunitat universitària a través de l’apartat de notícies del web de la Facultat.

En els informes de certificació rebuts, es pot observar que el SAIQU-FEE té una implantació suficient en 5 de les dimensions de certificació, i ha obtingut una implantació avançada en la dimensió 3 «Ensenyament-aprenentatge i suport als estudiants». Aquest resultat implica que el sistema permet assegurar la qualitat dels ensenyaments de grau i màster universitari que la Facultat imparteix.

Obtenir la certificació de la implantació del SAIQU és un camí que permet a la Facultat d’Economia i Empresa promoure encara més la cultura de qualitat i la millora contínua en tots els seus àmbits i dimensions. Els informes de certificació marquen nous objectius i millores que s’aniran implementant al SAIQU-FEE per tal de cercar el seu potencial màxim i intentar satisfer les diferents expectatives dels grups d’interès (stakeholders).