Detall

Oberta la participació en línia al III Pla d’igualtat de la UB (fins al 24 de juliol)

Avís | 17-07-2020

El III Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona neix com un procés natural de renovació i millora del II Pla d’igualtat, aprovat l’abril de 2011, i fruit del compromís de transversalitzar les polítiques de gènere, així com de donar resposta a la gran diversitat que hi ha a la comunitat UB. Per a la Universitat la implicació del conjunt de la comunitat universitària és clau en l’elaboració de polítiques d’igualtat. És per això que obre ara un procés participatiu perquè alumnat, PDI i PAS facin les seves aportacions al pla a través d’un formulari en línia, que estarà obert des d’avui fins al 24 de juliol.

L’elaboració del III Pla d’igualtat s’ha articulat a través de la Comissió d’Igualtat, les comissions de centre i la Unitat d’Igualtat, i ha implicat nombroses persones que han posat el millor del seu coneixement en gènere per construir un projecte comú.

El III Pla d’igualtat parteix d’una diagnosi prèvia que ha permès constatar el grau d’acompliment del pla anterior —i, per tant, les necessitats i mancances detectades al llarg de la seva aplicació́—, i de la confecció d’un Pla d’acció, on s’aborden, per eixos, les accions previstes per fer efectiva la igualtat entre dones i homes a la UB.

Són un total de set eixos, que agrupen qüestions que requereixen l’actuació́ directa i que pretenen abastar tot l’espectre d’àmbits als quals s’ha d’aplicar la perspectiva de gènere i el principi de transversalitat de gènere. Els eixos són els següents: Promoció́ de la igualtat; Participació́ i representació́ equilibrada en la comunitat universitària i en l’organització i la gestió́; Igualtat en el treball i en la vida acadèmica; Perspectiva de gènere en la docència; Perspectiva de gènere en la recerca i la transferència, la innovació́ i l’emprenedoria; Política de prevenció́ i erradicació́ de les violències masclistes i d’actituds masclistes, i Diversitats i interseccionalitat amb el gènere.

Aquests eixos i les accions que preveuen han estat aprovats per la Comissió d’Igualtat  de la UB, i ara es posen a l’abast de tota la comunitat universitària perquè hi pugui dir la seva i que el III Pla d’igualtat de la UB acabi esdevenint la suma de les idees i propostes de tothom.

Un cop recollides totes les aportacions, la Comissió d’Igualtat les analitzarà i considerarà per incorporar-les al pla. Com a punt final del procés, el III Pla d’igualtat es portarà a l’aprovació del Consell de Govern de la UB.


Comparteix-ho: