Dipòsit de la tesi

Finalitzada l’elaboració de la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda ha de sol∙licitar, a la comissió acadèmica del programa, l’autorització per dipositar‐la. Aquesta sol∙licitud d’autorització de dipòsit es pot presentar sempre que el pla de recerca hagi obtingut dos informes positius de seguiment i avaluació anual consecutius.

Per tal de no haver de fer la matrícula del curs següent s'haurà de sol·licitar el dipòsit de la tesi abans de l'1 d'octubre.

A tenir present per al càlcul de terminis de dipòsit i defensa de la tesi:

Línia del temps dels tràmits de dipòsit, defensa i títol de doctorat.

Calendari properes reunions de la Comissió de Doctorat de la Facultat.


Més informació d'interès:

Consulta tesis dipositades/convocades i defensades


Presentació de la documentació relacionada amb el dipòsit de la tesis

El doctorand haurà de presentar via instància genèrica de la UB la documentació que es relaciona a continuació (a excepció de l'exemplar físic de la tesi, que s'haurà de presentar a l'Oficina de Màsters i Doctorats, en el moment de sol·licitar el dipòsit de la tesi). En el cas que no fos possible adjuntar tota la documentació per problemes de capacitat, el doctorand haurà de fer arribar la documentació no adjuntada a la instància genèrica mitjançant correu electrònic a doctorat.fee@ub.edu.


Documentació a presentar:

 • La sol·licitud d’autorització de dipòsit de la tesi degudament emplenada i signada. Es pot signar digitalment amb el carnet d’estudiant. Per a més informació vegeu aquest enllaç.
 • Informe del director/tutor de la tesi sobre l’autorització del dipòsit.
 • El document d’activitats, durant la vida acadèmica com a doctorand (congressos, seminaris, cursos, on ha dut a terme la recerca...).
 • Un exemplar físic enquadernat de la tesi signada pel doctorand o doctoranda (en format llibre encolat). 
 • Un exemplar digital de la tesi doctoral.
 • Currículum vitae en format electrònic.
 • Fitxa TESEO segons el model normalitzat. La fitxa TESEO ha d’incloure, com a mínim, les dades personals del doctorand o doctoranda, el resum de la tesi i el codi UNESCO.
 • Fitxa de dades personals i acadèmica i documentació d'autorització de la publicació per publicar la tesi al repositori de tesis TDX.
 • Declaració signada pel doctorand (compliment de codis ètics i de bones pràctiques).
 • Declaració signada per la directora o director de la tesi doctoral en què manifesta que la tesi s’ajusta als codis ètics i de bones pràctiques, i que no té coneixement que s’hagi produït cap plagi.
 • Documentació complementària establerta per a les tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa, tesis presentades com a compendi de publicacions, menció de doctorat internacional i tesis en cotutela.


 

Comparteix-ho: